Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator mogą być wytwarzane wyłącznie z wykorzystaniem technologii FuelCal® zgodnej z patentem p.400268 „Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników, sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu oraz sposób stosowania nawozu”, przy użyciu reagenta WapCal® zgodnego z normą R292513 i licencją udzieloną producentowi przez Licencjodawcę. Znaki towarowe FuelCal®, OrCal®, WapCal® i pHregulator® są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP, chronionymi prawem patentowym.

TECHNOLOGIA FUELCAL®

FuelCal® to, zgodna z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, technologia do przetwarzania zagęszczonych komunalnych osadów ściekowych, osadów ściekowych z przemysłu rolno-spożywczego, wytłoków, fusów i odpadów biodegradowalnych, oraz wybranych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i kat. 3, na nawóz OrCal®, lub wykorzystywane w energetyce paliwo o właściwościach odsiarczających OrCal®En.

Technologia firmy Evergreen Solutions Sp. z o.o. ma bardzo szerokie zastosowanie i może przyczynić sie do poprawy bilansu odpadowego. Odbiorcami technologii mogą być, oprócz komunalnych oczyszczalni ścieków i biogazowni, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, takie jak zakłady ubojowe, masarnie, fermy hodowlane, przedsiębiorstwa produkcji żywności, browary, gorzelnie, mleczarnie i inne. Obecnie technologię z powodzeniem stosuje 16 podmiotów różnych branż.

Istnieje wiele metod, których celem jest rozwiązanie problemu odpadów organicznych, jednak tylko jedna z nich rozwiązuje problem całościowo, efektywnie i bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. To FuelCal®, technologia stworzona i dystrybuowana przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. z Pyrzyc. FuelCal® pozwala na całościowe przetworzenie odpadu na nawóz mineralno-organiczny bądź komponenty paliwowe, czyli produkty gotowe do wprowadzenia na rynek.

ZAKRZEWSKI JANUSZ, Pyrzyce jest wyłącznym właścicielem technologii FuelCal® oraz znaku towarowego OrCal® chronionego prawem ochronnym nr R.201198 na terytorium Polski i nr 014917108 na terytorium UE oraz znaku towarowego FuelCal® zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP za numerem Z.466510.

Zastosowanie Technologii Fuelcal®

PRZEMYSŁ ROLNO SPOŻYWCZY

Producenci żywności
Ubojnie
Fermy
Masarnie


ODPADY:

PRZEMYSŁ WODNO-KANALIZACYJNY

Komunalne oczyszczalnie ścieków


ODPADY:

 • osad ściekowy kod 190805
 • poferment

POZOSTAŁE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

Przemysł papierniczy
Biogazownie
Gorzelnie


ODPADY:

 • biomasa
 • poferment
 • młuto
 • celuloza
 • itp.

MODEL BIZNESOWY

Zagospodarowanie odpadów organicznych i osadów ściekowych (biomasy poprodukcyjnej) to problem, z którym muszą zmierzyć się wszystkie, zakłady przetwórstwa spożywczego, mleczarnie, ubojnie czy oczyszczalnie ścieków.

Firma Evergreen Solutions opracowała innowacyjną, chronioną patentem technologię FuelCal®, pozwalającą na całościowe przetworzenie  biomasy rolno-spożywczej w pełnowartościowe produkty rynkowe z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®.

To jednak nie wszystko – podmioty rozważające implementację technologii w swoich zakładach mogą liczyć na funkcjonowanie w ramach opracowanego i wdrożonego w praktyce przez firmę Evergreen Solutions kompleksowego systemu współpracy – modelu biznesowego.

Model biznesowy, schemat w powiększeniu – tutaj

JAK ZAROBIĆ NA ODPADACH DO RECYKLINGU

Największą zaletą tej technologii jest fakt, iż zakład który decyduje się na jej zastosowanie nie wytwarza już żadnych odpadów, czyli przestaje podlegać ustawie o odpadach. Zgodnie z dyrektywą unijną w sprawie odpadów z listopada 2008 roku, każdy zakład powinien funkcjonować w taki sposób, aby nie wytwarzać odpadów i tym samym ograniczyć konieczność ich utylizacji. W przypadku technologii FuelCal® nie ma mowy o procesie utylizacyjnym, gdyż linia technologiczna jest naturalnym przedłużeniem procesu technologicznego. Instalacja montowana jest w bezpośredniej bliskości wirówki, prasy lub miejsca w którym powstają odpady, co przy modułowej konstrukcji pozwala znacząco zmniejszyć koszty inwestycji. Technologia staje się tym samym dodatkowym źródłem dochodu dla wytwórcy, a nie problemem.

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, ZYSK

W procesie technologicznym FuelCal®, w wyniku termicznego procesu przemiany fizyko-chemicznej odpadu powstaje produkt o jednorodnym składzie ziarnowym, łatwy w przechowywaniu i transporcie. Technologia FuelCal® zapewnia pełną higienizację łącznie z likwidacją bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, Ascaris, Toxocara, Trichuris i innych, oraz owadów i żywych jaj pasożytów jelitowych. Całkowicie zlikwidowana zostaje uciążliwość odorowa odpadu oraz patogeny.

Technologia FuelCal® to opatentowana polska technologia. Firma Evergreen Solutions Sp. z o.o., która jest oficjalnym producentem i dystrybutorem technologii, oferuje urządzenia Rcal120 i Rcal250, które dostosowane są do ilości powstających w zakładzie odpadów. Technologia posiada wiele zalet. Odpady przetwarzane są bezzwłocznie w miejscu ich wytworzenia. W procesie technologicznym wykorzystywane jest tylko ciepło reakcji chemicznej ( brak zewnętrznych źródeł ciepła ). Proces technologiczny może być prowadzony w temperaturze od 50º C do 145º, co powoduje, iż technologia jest bezpieczna dla środowiska, ponieważ nie występuje emisja szkodliwych produktów ( tlenków siarki, tlenków azotu i innych ) typowych dla wysokotemperaturowych technologii przetwarzania.

Technologia FuelCal® jest przyjazna środowisku. Wyniki pomiarów emisji wykonanych przez Biegłego Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa są bardzo pozytywne i nie wykazują uciążliwości dla środowiska, w tym emisji gazowych i odorowych.

TECHNOLOGIA FUELCAL® GWARANTUJE ZACHOWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW PROCESU

Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator mogą być wytwarzane wyłącznie z wykorzystaniem technologii FuelCal® zgodnej z patentem p.400268 ``Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników, sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu oraz sposób stosowania nawozu``, przy użyciu reagenta WapCal® zgodnego z normą R292513 i licencją udzieloną producentowi przez Licencjodawcę. Znaki towarowe FuelCal®, OrCal®, WapCal® i pHregulator® są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP, chronionymi prawem patentowym.

Czas przebywania mieszaniny reagenta WapCal® i odpadu w temperaturach przekraczających 55° C wynosi powyżej 20 minut, w tym we wnętrzu reaktora nie krócej niż 8 minut. Gwarancje te wynikają z wielkości reaktora, wydajności instalacji produkcyjnej, sposobu wędrówki surowców przez reaktor oraz faktu, iż rozpoczęte w mieszalniku reakcje egzotermiczne kontynuowane są także w produkcie opuszczającym linię produkcyjną (proces tzw. dojrzewania). Produkt nie może opuścić węzła reakcyjnego bez pełnej sterylizacji, a tym samym osiągnięcia zadanej temperatury.

Odczyn chemiczny środowiska reakcyjnego: pH > 12,0

Obecność w mieszaninie reakcyjnej stężonego gorącego roztworu mleka wapiennego zapewniającego dostęp do wnętrza cząstek przetwarzanej miazgi.

Brak możliwości wędrówki odpadów poddawanych przetwarzaniu przez linie przetwórczą z pominięciem węzła reaktora przetwórczego.

Rejestracja i archiwizacja parametrów technologicznych procesu przetwórczego (wykres temperatur przetwarzania w czasie).

Wydajność przetwarzania wynosi nie mniej niż 0,2 Mg/h maksymalnie 4 Mg/h zagęszczonych osadów ściekowych na godzinę, przy zagwarantowaniu, że w osadach ściekowych znajduje się min. 2% suchej masy.

Zużycie reagenta WapCal® na 1 MG odpadu to nie więcej niż 400 kg, przy zagwarantowaniu przez operatora ciągłej dostawy surowca w ilości zapewniającej nieprzerwaną pracę instalacji przetwórczej, z wydajnością nie mniejszą niż 0,2 Mg/h i maksymalnie 4 Mg/h odpadu na godzinę na węzeł reakcyjny i przy zawartości w surowcu suchej masy nie mniej niż 20%. Spełnienie tego wymogu jest ściśle powiązane z reaktywnością reagenta WapCal®.

Linia produkcyjna gwarantuje pełną sterylność wytwarzanego produktu. Skład chemiczny nawozów OrCal® jest wartościowy ze względu na znajdujący się w odpadach azot, fosfor oraz dodatek wapna.

Ilość dostarczanego reagenta WapCal®, średnio 150 – 250 kg na tonę odpadu, determinuje pełną sterylizację, osiągnięcie temperatury powyżej 55°C i osuszenie z jednoczesnym powstaniem wartościowego nawozu OrCal® o zredukowanej wilgoci.

PRZYKŁAD WDROŻENIA TECHNOLOGII FUELCAL®

Przykładem wdrożenia technologii FuelCal® jest linia technologiczna do przerobu osadów ściekowych w jednej z oczyszczalni ścieków na terenie Dolnego Śląska, gdzie instalacja stanowi uzupełnienie istniejącego w oczyszczalni procesu oczyszczania ścieków. Jej zadaniem ma być zakończenie procesu oczyszczania ścieków. W sferze regulacji prawnej dotyczącej recyklingu osadów linia ta spełniać ma przesłanki art.14, dyrektywy ściekowej 91/271/EWG „osad powstający w wyniku procesu oczyszczania ścieków jest ponownie wykorzystywany w każdym przypadku, gdy jest to właściwe. Sposoby wykorzystania osadu powinny ograniczać do minimum skutki niekorzystnego wpływu na środowisko”. Technologia wypełnia również zapisy Dyrektywy 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie, której celem jest ustanowienie warunków i promowanie stosowania osadu ściekowego w rolnictwie w taki sposób, by zapobiegać szkodliwemu oddziaływaniu na glebę, roślinność i ludzi. Technologia w pełni wypełnia zapisy Ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach art. 17 i art. 18, oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

PRODUKT WYNIKOWY TECHNOLOGII FUELCAL®

Produkty wynikowe technologii FulCal® to mineralno-organiczne środki poprawiające właściwości gleby i nawozy z serii OrCal®.

Oryginalne, certyfikowane produkty z serii OrCal® wytworzone z użyciem reagenta WapCal® dystrybuowane przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. zgodnie przedstawionym modelem biznesowym.

OrCal® to zaawansowany, nowoczesny produkt, który zawiera aktywny hydrat wapnia, materię organiczną oraz zawarte w niej naturalne, łatwo przyswajalne składniki odżywcze, np.: wapń, azot, fosfor, potas, magnez, siarkę, żelazo, białka, aminokwasy, peptydy, oligopeptydy czy kwasy humusowe.

Dzięki temu  OrCal® może działać  kompleksowo:

 • odkwasza glebę,
 • poprawia jej żyzność,
 • uzupełnia niedobory materii organicznej w glebie oraz  zaopatruje rośliny w łatwo przyswajalne składniki pokarmowe, makro (N, P, K, Si, Mg, Ca) mikroskładniki

Uwaga: OrCal® pHregulator® wyprodukowany z użyciem reagenta WapCal® rozprawia się z metalami ciężkimi w glebie! Jeśli  na glebach zawierających metale ciężkie zastosujemy OrCal®  pHregulator®, w którego produkcji użyto reagent WapCal® metale ciężkie zostaną związane do form rezydualnych, a więc form nie migrujących, praktycznie nie rozpuszczalnych i nieszkodliwych dla środowiska naturalnego i plonów. Dzięki tej funkcji OrCal®  pHregulator® może być używany nie tylko jako środek poprawiający właściwości gleby, ale jako środek odtwarzający naturalne życie w glebie zdegradowane przez występowanie metali ciężkich. Doskonale sprawdzi się w rekultywacji gleb. OrCal® uzdrawia glebę!


OrCal® szybko i skutecznie odkwasza glebę. Prawie 100 razy lepiej niż kreda lub dolomity …rozpuszcza się w wodzie. OrCal® pHregulator to  organiczno-mineralny środek z aktywnym hydratem wapnia. Istotą szybkiego i skutecznego działania OrCal®-u jest aktywny hydrat wapnia i jego rozpuszczalność w wodzie –1,7g/1000ml, co jest doskonałym, prawie 100 razy lepszym wynikiem w porównaniu z rozpuszczalnością węglanów wapnia (kredy i dolomitów) – 0,02g/1000ml.

Szybkość działania – efekty już w pierwszym plonie.

Szybka rozpuszczalność OrCal®-u w wodzie oraz zawartość substancji organicznej powodują, że działa on błyskawicznie. Odkwaszona gleba i poprawiona struktura gleby powodują, że efekty widoczne są już w pierwszym plonie od zastosowania.

OrCal®  jest generatorem próchnicy – doskonale użyźnia glebę

Materia organiczna zawarta w OrCal®-u inicjuje proces użyźniania odkwaszonej  gleby. Powoduje to lepszą stymulację systemu korzeniowego. Dobrze rozwinięty system korzeniowy pozwala na efektywniejsze pobieranie składników pokarmowych i wody.

Parametry jakościowe przykładowego produktu OrCal® SR pHregulator®

 • Wapń CaO – 30,97 (% s.m.), po przeliczeniu na aktywny hydrat wapnia Ca(OH)2 – 42,11 (% s.m.)
 • Wapń Ca – 22,12 (% s.m.)
 • Substancja organiczna – 35,80 (% s.m. w 750oC)
 • Azot N – około 1,5 (% s.m.)
 • Fosfor P – 0,48 (% s.m.), P2O5 – 1,10 (% s.m.)
 • Potas K – 0,20 (% s.m.), K2O – 0,24 (% s.m.)
 • Odczyn pH – 12,6

Dane na podstawie wyników badań z dokumentacji certyfikacyjnej w MRiRW. Szczegółowe informacje dotyczące produktów z serii OrCal®pHregulator® znajdują się w Kartach produktów oraz w decyzjach zezwalających na wprowadzenie do obrotu wydanych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Wyłącznym właścicielem marki/produktów z serii OrCal® chronionych zastrzeżeniem patentowym Z. 201198 jest Evergreen Solutions Sp.zoo.

WZROST BIOMASY

Nawóz powoduje wzrost biomasy roślin od 20% do 40%

WZROST BIAŁKA

Podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30%

OSZCZĘDNOŚĆ

Oszczędzaj na zakupie nawet 40%

Evergreen Solutions sp. z o.o. – członek i założyciel Klastra Kluczowego „Zielona Chemia”

http://zielonachemia.eu/

Jesteśmy laureatem
GreenEvo

http://greenevo.gov.pl/pl/

Partnerzy naukowi i badawczy:

Udział w unijnych projektach międzynarodowych:

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat naszej firmy

Współpraca z PARP i Krajowym Klastrem Kluczowym Zielona Chemia daje wiele możliwości naszym Inwestorom.

Współpraca z PARP i Krajowym Klastrem Kluczowym Zielona Chemia daje wiele możliwości naszym Inwestorom.

Współpraca z PARP i Krajowym Klastrem Kluczowym Zielona Chemia daje wiele możliwości naszym Inwestorom. Zapraszamy do lektury.  

Osady ściekowe: jak nie poddać się „szantażowi” wysokich cen za utylizację.

Osady ściekowe: jak nie poddać się „szantażowi” wysokich cen za utylizację.

„Technologia FuelCal® i renomowane produkty OrCal® i OrCal®pHregulator® dzięki Evergreen Solutions Sp. z o.o. rozwiązuje problem z biomasą odpadową. Więcej na  14. Konferencji Metody zagospodarowania osadów ściekowych odbywających się w Kołobrzegu 22-24 września 2020 r. oraz w załączonym materiale filmowym” Osady ściekowe: jak nie poddać się „szantażowi” wysokich cen za utylizację. https://portalkomunalny.pl/osady-sciekowe-jak-nie-poddac-sie-szantazowi-wysokich-cen-za-utylizacje-wideo-409110/

Evergreen Solutions sp. z o.o. wspiera działania podnoszące kompetencje zawadowe przyszłych kadr sektora chemicznego.

Evergreen Solutions sp. z o.o. wspiera działania podnoszące kompetencje zawadowe przyszłych kadr sektora chemicznego.

Evergeen Solutions Sp. z o.o. jest członkiem sektorowej rady ds. Kompetencji Sektora Chemicznego.  Rada została powołana i funkcjonuje w ramach realizacji projektu w Programie Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) działania 2.12 – Zwiększenie wiedzy o potrzebach kwalifikacyjno-zawodowych, finansowanego ze środków Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.   Projekt realizowany jest przez konsorcjum w składzie którego jest […]

Rozruch i próby jakościowe w nowej instalacji

Rozruch i próby jakościowe w nowej instalacji

Trwają prace rozruchowe i próby jednej z instalacji FuelCal® w zachodniopomorskie. Wszystko po to, by oryginalny, certyfikowany OrCal® był najwyższej jakości.

Kolejny zakład w budowie

Kolejny zakład w budowie

Kolejny zakład w budowie, tym razem blisko centrum Polski, w którym zastosowana będzie technologia FuelCal®. Tu też powstawać będzie, oryginalny certyfikowany produkt z serii OrCal®. 29

Evergreen Solutions oraz technologia FuelCal® z nagrodą na ENVICON 2019!

Evergreen Solutions oraz technologia FuelCal® z nagrodą na ENVICON 2019!

W dniach 17-18 czerwca 2019 r. w Warszawie, w Teatrze Capitol odbyła się kolejna, czwarta edycja Kongresu Envicon Water zorganizowanego przez Izbę Gospodarczą Wodociągi Polskie oraz firmę Abrys, która już od 30-tu lat prowadzi skuteczne działania związane z ochroną środowiska, racjonalnym gospodarowaniem jego zasobami,  gospodarką odpadami oraz  wykorzystaniem potencjału branży wodno-kanalizacyjnej. Patronat nad wydarzeniem objęli: […]

Od odpadu do nawozu: w Sierpcu wiedzą, jak to robić

Od odpadu do nawozu: w Sierpcu wiedzą, jak to robić

Miejska oczyszczalnia ścieków w Sierpcu jeszcze niedawno – podobnie jak większość obiektów tego typu w całym kraju – zmagała się z problemem zagospodarowania uciążliwych i trudnych do utylizacji komunalnych osadów ściekowych. Jednak dzięki zastosowaniu innowacyjnej Technologii FuelCal® (opracowanej przez polską firmę Evergreen Solution) ów problem udało się rozwiązać w sposób daleko przekraczający oczekiwania. FuelCal® pozwala […]

Nawóz zamiast odpadu – czyli o tym, jak oczyszczać z głową

Nawóz zamiast odpadu – czyli o tym, jak oczyszczać z głową

Współczesne komunalne oczyszczalnie ścieków z roku na rok wytwarzają coraz większe ilości odpadów, będących pozostałością procesu oczyszczenia. W większości przypadków pozostałości te są niebezpieczne dla środowiska… choć jednocześnie zawierają ogrom substancji, które po odpowiednim przetworzeniu można wykorzystać np. do nawożenia upraw. Na szczęście, na rynku znajdziemy już rozwiązania, które pozwalają na bezpieczne, efektywne i opłacalne […]

PRZETWARZANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA ORGANICZNO-WAPNIOWY NAWÓZ

PRZETWARZANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA ORGANICZNO-WAPNIOWY NAWÓZ

PRZETWARZANIE ODPADÓW BIODEGRADOWALNYCH NA ORGANICZNO-WAPNIOWY NAWÓZ ORAZ DYSTRYBUCJA I PLONOTWÓRCZA EFEKTYWNOŚĆ NAWOZU   STRESZCZENIE Gospodarowanie bioodpadami powinno opierać się na przejrzystym, kompleksowym podejściu, z uwzględnieniem cyklu życia. Pakiet Komisji Europejskiej dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym wprowadza restrykcyjne wymogi dotyczące recyclingu odpadów, w tym wskazuje odzysk materiałowy jako preferowany dla odpadów biodegradowalnych. W związku z wprowadzeniem […]

OrCal® – sprawdza się podczas suszy

OrCal® – sprawdza się podczas suszy

Jak wynika z informacji przekazanej przez resort rolnictwa na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa straty spowodowane suszą zbliżają się do 4 mld złotych a poszkodowanych jest ponad 130 tys. gospodarstw. Klęska dotknęła ok. 3,5 mln hektarów. Czy przed suszą można się zabezpieczyć, zmniejszyć jej skutki? Zapraszamy do lektury poniższego materiału, gdzie przedstawiamy nasze obserwacje upraw, gdzie […]