Linie do utylizacji odpadów

Zakłady specjalizujące się w produkcji rolno-spożywczej oraz przetwórstwie materiałów odzwierzęcych oprócz swoich podstawowych produktów wytwarzają pewien specyficzny typ odpadów – tzw. UPPZ. Skrót ten oznacza szeroko rozumiane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli wszelkie pozostałości odzwierzęce, których nie wykorzystuje się w procesie produkcji żywności, skór itp. Są one kłopotliwe w transporcie i trudne do zagospodarowania – warto jednak podkreślić, że istnieją nowoczesne metody utylizacji odpadów. Mowa tu o technologii bezzwłocznego przetwarzania UPPZ firmy Evergreen Solutions.

Wedle obowiązujących w Polsce przepisów, ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego są martwe zwierzęta, jak i wszelkie ich elementy oraz pozostałości (skóra, kopyta, krew, pióra, wełna itp.), które nie są w pełni przetwarzane/wykorzystywane w procesie produkcyjnym lub pochodzą z innych źródeł – chodzi tu np. padłe zwierzęta z gabinetów weterynaryjnych czy gospodarstw rolnych.

Polskie przepisy dzielą UPPZ na 3 główne kategorie – podział ten pozwala na określenie, jakie zagrożenie dla ludzi i zwierząt stanowi określony typ odpadów, a także informuje, jak należy postępować z odpadami zaklasyfikowanymi do danej kategorii.

Kategoria 1. to materiały, które nie mogą zostać wykorzystane ponownie, przede wszystkim z uwagi na najwyższą potencjalną szkodliwość (występuje tu np. zagrożenie prionami, substancjami niebezpiecznymi dla środowiska itp.). Do tej grupy zalicza się zwierzęta padłe w wyniku niebezpiecznych chorób (a także produkty pozyskane od zarażonych zwierząt). Kategoria 2. to z kolei materiały, które mogą zostać wykorzystane do ponownego przetworzenia, ale pozyskane z nich produkty nie mogą być przeznaczone do spożycia przez zwierzęta (np. z uwagi na ryzyko mikrobiologiczne lub możliwość występowania poważnych zanieczyszczeń).

Do ostatniej – 3. – kategorii zaliczamy produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego, w których nie wykryto żadnych potencjalnie niebezpiecznych objawów, substancji itp. To właśnie ta kategoria odpadów jest najbardziej przydatna i możliwa do ponownego wykorzystania bez znaczących obostrzeń.

Linie do utylizacji odpadów – technologia w służbie przyrody

Możliwości wykorzystania UPPZ w znacznym stopniu uzależnione są właśnie od tego, do jakiej kategorii zostaną one przypisane. Tylko te zaliczone do kategorii 1 są właściwie bezużyteczne i konieczne jest ich zutylizowanie – zwykle w spalarni – z uwagi na niebezpieczeństwo biologiczne. Generalnie jednak UPPZ są odpadami raczej trudnymi do wykorzystania tradycyjnymi metodami, dlatego też wiele produkujących je firm nie jest w stanie ich efektywnie wykorzystać. Przedsiębiorstwa takie traktują UPPZ jako kłopotliwe, potencjalnie niebezpieczne odpady i często płacą zewnętrznym podmiotom znaczne kwoty za ich utylizację. A to poważny błąd – bo odpowiednio zagospodarowane odpady przestają być „śmieciem”, a stają się potencjalnym źródłem przychodu…

W Polsce dostępna jest już nowoczesna technologia przetwarzania UPPZ, która nie tylko efektywnie rozwiązuje problem z utylizacją UPPZ, ale pozwala wręcz wykorzystać je jako surowiec, pozwalający na produkcję nowoczesnego, poszukiwanego na rynku produktu. Mowa tu o opracowanej przez firmę Evergreen Solutions Sp.Z o.o. autorskiej technologii FuelCal, umożliwiającej  bezzwłoczne przetwarzania UPPZ na nawozy organiczno-mineralne OrCal® oraz ulepszacze glebowe OrCal® pHregulator.

Powstała ona właśnie jako odpowiedź na potrzeby firm z branży rolno-spożywczej (choć nie tylko), borykające się z problemem generowania i utylizacji UPPZ. Upraszczając nieco, można stwierdzić, że wdrożenie FuelCal sprawia, iż firma de facto przestaje produkować odpady – jest to możliwe, ponieważ dzięki technologii firmy Evergreen Solutions zakłady przemysłowe (np. ubojnie czy zakłady mięsne) mogą przestać traktować uboczne odpady pochodzenia zwierzęcego jako „śmieci”, a zamiast tego wykorzystać je jako świetny surowiec do produkcji nowoczesnych nawozów. Ma to silne umocowanie w przepisach – wedle zasad określonych w dyrektywie 2008/98/WE, zakład, który wdrożył technologię wytwarzania nawozów z UPPZ, automatycznie zaprzestaje wytwarzać odpady. W myśl dyrektywy proces produkcji nawozów nie jest działaniem z zakresu utylizacji – to kolejny proces produkcyjny, w którym Uboczne Produkty Pochodzenia Zwierzęcego stanowią surowiec, a nie odpad.

Jak to działa?

Warto dodać, że wdrożenie FuelCal w istniejącym zakładzie jest niezwykle proste – dostarczane przez Evergreen Solutions linie przetwórcze łatwo i kompleksowo integrują się z linii produkcyjnymi zakładu przetwórstwa mięsnego/ubojni – klienci nie muszą nic przebudowywać, wystarczy, że uzupełnią swoją infrastrukturę o dodatkowe moduły.

System bezzwłocznego przetwarzania UPPZ składa się z układu dozowania reagenta – silosa na reagent, zbiornika buforowego, zautomatyzowanego węzła reakcyjnego RCal120 oraz układu odbioru produktu. Taka konfiguracja z powodzeniem sprawdzi się w podstawowych zastosowaniach do przetwarzania odpadów nie wymagających rozdrabniania tj. osad ściekowy, treść przewodu pokarmowego oddzielona od przewodu pokarmowego, krew, pomiot, flotat, odpady z zakładowej oczyszczalni ścieków czy tłuszcz.

Co ważne, system taki można bez problemu rozbudować zgodnie z wymaganiami weterynaryjnymi, rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 oraz wymaganiami podyktowanymi przez użytkownika. Wśród elementów opcjonalnych warto wymienić np. muldę przyjęciową, separator metali, węzeł rozdrabniania, węzeł pakowania i załadunku do zasobników typu Big-Bag czy pozwalający na ograniczenie zużycia energii w zakładzie układ odzysku ciepła. Czas zaprojektowania, przygotowania i uruchomienia linii do utylizacji odpadów wynosi od 6-8 miesięcy od zawarcia umowy dostawy z właścicielem technologii (firmą Evergreen Solutions).

Zaimplementowana w zakładzie technologia bezzwłocznego przetwarzania UPPZ działa sprawnie i praktycznie bezobsługowo – od momentu dostarczenie do linii produkcyjnej UPPZ, do przygotowania nawozu organiczno-mineralnego OrCal® mija zaledwie 30 minut. Odnotujmy, że wdrożenie tego systemu nie tylko pozwala na ograniczenie kosztów utylizacji odpadów – umożliwia również pozyskanie dodatkowych środków ze sprzedaży owych nawozów. A problemy z ich zbytem nie występują, ponieważ cieszą się doskonałą opinią zarówno wśród użytkowników, jak i specjalistów – pozytywny wpływ nawozów OrCal na rozwój roślin potwierdził m.in. Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach.

zainteresuje Cię również: jak zarobić na odpadach do recyklingu oraz  projektowanie i budowa biogazowni lub Ekowodrol.