Nawóz zamiast odpadu – czyli o tym, jak oczyszczać z głową

Ciekawe 26 sierpnia, 2022

Scrolluj na dół

Współczesne komunalne oczyszczalnie ścieków z roku na rok wytwarzają coraz większe ilości odpadów, będących pozostałością procesu oczyszczenia. W większości przypadków pozostałości te są niebezpieczne dla środowiska… choć jednocześnie zawierają ogrom substancji, które po odpowiednim przetworzeniu można wykorzystać np. do nawożenia upraw.

Na szczęście, na rynku znajdziemy już rozwiązania, które pozwalają na bezpieczne, efektywne i opłacalne przekształcenie odpadów w pełnowartościowe, wspomagające wzrost roślin nawozy organiczno-mineralne oraz organiczno-mineralne środki poprawiające właściwości gleby z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Doskonałym przykładem takiego rozwiązania jest technologia FuelCal®, wdrożona niedawno przez Grodziskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w nowej oczyszczalni ścieków z węzłem do przetwarzania biomasy. Grodziska inwestycja została zrealizowana we współpracy z doświadczonym partnerem – firmą Envirotech Sp. z o.o. z Poznania, która specjalizuje się w doradztwie technicznym, projektowaniu oraz budowie komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków, a także stacji uzdatniania wody.

Prezes Zarządu GPK Grodzisk Wielkopolski Andrzej Cichos

Technologia FuelCal®

Podczas planowania modernizacji oczyszczalni przedstawiciele Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego poszukiwali nowoczesnego systemu przetwarzania zagęszczonych komunalnych osadów ściekowych, który pozwoliłby skutecznie i przyszłościowo (w perspektywie także kilku, kilkunastu lat) rozwiązać problem rosnącej liczby odpadów, powstających podczas procesu oczyszczania ścieków. Sprawdzono i przeanalizowano cały wachlarz najróżniejszych propozycji, jednak te sprowadzały się zasadniczo do zmniejszenia objętości lub wagi odpadu, a nie jego pełnego przetworzenia i ponownego wykorzystania w gospodarce jako bezpiecznego produktu. Ostatecznie zdecydowano się na wdrożenie technologii FuelCal®. Jest to unikalne rozwiązanie, które kompleksowo rozwiązuje problem generowania odpadów z procesu oczyszczania w sposób najbardziej rozsądny – pozwalając na bezpieczne i skuteczne przetworzenie ich w produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Naturalną konsekwencją jego zastosowania w pracy oczyszczalni jest także automatyczna zmiana klasyfikacji – odpady przestają być klasyfikowane jako materiały z oznaczeniem kodowym 19 08 05. – Nasza technologia ma bardzo szerokie zastosowanie i może przyczynić się do poprawy bilansu odpadowego i ekonomicznego – m.in. dlatego, iż dzięki technologii FuelCal® wiele firm i instytucji publicznych skutecznie rozwiązuje swoje problemy, przetwarzając odpady w pełnowartościowy produkt i później sprzedając go z zyskiem, co pozwala na uzyskanie przychodów z całego procesu. Zaprojektowano ją tak, by trafiała w potrzeby szerokiego grona zakładów produkcyjnych, przetwórczych i innych przedsiębiorstw, w których powstajeproblem odpadów. FuelCal® sprawdzi się z powodzeniem m.in. w komunalnych oczyszczalniach ścieków i biogazowniach, zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, takich jak ubojnie, masarnie, fermy, browary, gorzelnie i mleczarnie. – Atutami technologii FuelCal® są zarówno efektywność oraz opłacalność procesu, jak i jej wszechstronność – komentuje Tomasz Chabelski, wiceprezes firmy Evergreen Solutions Sp. z o.o., która opracowała FuelCal®.

Załadunek produktów OrCal® w opakowaniach typu big bag

Reagent WapCal®

Głównymi surowcami organicznymi wykorzystywanymi w technologii FuelCal® do produkcji nowoczesnych produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® są wszelkiego rodzaju osady będące pozostałością procesu oczyszczania odpadów oraz procesów produkcyjnych w branży spożywczej i rolniczej. Technologicznym składnikiem i nawozowym surowcem jest reagent WapCal® – zgodny z wewnętrzną normą zakładową nr R.292513, opisaną i certyfikowaną przez dostawcę technologii FuelCal®. Jest to specjalnie przygotowane wapno palone (CaO), które w reakcji z wodą przekształca się w wodorotlenek wapnia Ca(OH)2 podnosząc raptownie temperaturę i alkaliczność środowiska. Proces przetwarzania nie wymaga użycia zewnętrznych źródeł energii, co znacząco podnosi rentowność inwestycji. Co bardzo ważne, FuelCal® jest technologią bezodpadową – oznacza to, że sam proces przetwarzania osadów na nawóz nie generuje żadnych pozostałości, a powstały produkt jest w całości zagospodarowywany w rolnictwie.

Warto dodać, że technologia FuelCal® jako pierwsza w Polsce wykorzystywała wapno palone tlenkowe BWR do stabilizacji i higienizacji zagęszczonych osadów ściekowych oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, a powstałe w wyniku tego procesu produkty posiadają dopuszczenie nawozowe wydane Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 183/07 z 4 czerwca 2007 r. (HORnn-4077-2/07), zgodnie z Ustawą z 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (DzU nr 147, poz. 1033). Oznacza to po prostu, że są to w pełni bezpieczne, pełnowartościowe i gotowe do zastosowania nawozy.

Sprawnie, efektywnie i tanio

Dla Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego oraz lokalnej społeczności, korzystającej z usług oczyszczalni, przekłada się to na fakt, że przedsiębiorstwo może działać sprawniej, efektywniej i taniej (nie musi bowiem ponosić kosztów utylizacji dodatkowych odpadów)… jednocześnie stając się producentem wysokiej jakości produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®, które mogą być wykorzystywane w ramach własnej działalności, np. podczas pielęgnowania miejskich terenów zieleni. Produkty te zawierają znaczne ilości składników organicznych pochodzenia naturalnego, które mają potwierdzony naukowo (przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach) pozytywny, biostymulujący wpływ na rozwój upraw. Nawóz OrCal® powoduje wzrost biomasy roślin od 20 do 40% oraz podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30%. Nawozy te pomagają w odkwaszaniu gleby, zakwaszonej na skutek ubytków wapnia spowodowanych czynnikami naturalnymi bądź działalnością rolniczą. Są przydatne w poprawie struktury gleby, zwiększaniu przyswajalności fosforu, potasu i magnezu, a także mikroelementów dla roślin. Nieocenione są także możliwości w zakresie zabezpieczania gleby przed wprowadzaniem do niej szkodliwych bakterii gnilnych lub bakterii fermentacji metanowej oraz zabezpieczania gleby przed rozwojem grzybów poprzez skuteczną regulację pH (co zostało udowodnione szeregiem badań i pozytywnych opinii).

Gwarancja bezpieczeństwa

Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® mogą być wytwarzane wyłącznie z wykorzystaniem technologii FuelCal®, zgodnej z patentem p.400268 „Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników, sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu oraz sposób stosowania nawozu”, przy użyciu reagenta WapCal® zgodnego z normą R.292513 i licencją udzieloną producentowi przez licencjodawcę, co gwarantuje poprawność procesu i jego bezpieczeństwo. Znaki towarowe FuelCal®, OrCal®, WapCal® i pHregulator® są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP, chronionymi prawem patentowym. Pozwala to na zgodne z prawem nazywanie produktów powstałych w technologii FuelCal®, gwarantując klientom docelowym zakup sprawdzonych i markowych nawozów z grupy OrCal® i OrCal® pHregulator® jako renomowanych produktów. Taka polityka w znaczący sposób pomaga w sprzedaży, gwarantując pełną zbywalność powstałych nawozów. Właściciel wyżej wymienionych własności intelektualnych, w tym patentów i znaków towarowych, Janusz Zakrzewski, będący również większościowym udziałowcem firmy Evergreen Solutions Sp. z o.o., aktywnie uczestniczy w rozwoju technologii, a licencjonowane przez niego własności intelektualne dla Evergreen Solutions Sp. z o.o. gwarantują stabilne warunki rozwoju i ograniczenie negatywnego oddziaływania nieuczciwej konkurencji, eliminując podrabiane produkty. – Z naszego punktu widzenia niezwykle istotny był również fakt, iż technologia FuelCal® nie generuje żadnych emisji szkodliwych produktów, typowych dla wysokotemperaturowych technologii przetwarzania (takich jak tlenki siarki, dioksyny czy tlenki azotu). Jest to też metoda nieuciążliwa dla mieszkańców, ponieważ – w przeciwieństwie do przestarzałych metod – nie występują w niej emisje odorowe, a większość przegrzanej pary wodnej jest wyłapywana w centralnym układzie neutralizacji skroplin CUNS1. Poza tym dodatkowo w procesie powstawania pary wodnej system automatycznie separuje związki azotu uwalniane przy rozkładzie alkaicznym białek i zawraca je do powstałego nawozu. To pozwala dodatkowo podnieść walory nawozowe powstałych produktów OrCal® – komentuje Andrzej Cichos, prezes Grodziskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Przyjazna dla środowiska

W przypadku wdrożenia rozwiązania w instalacji takiej jak oczyszczalnia ścieków bardzo ważną sprawą jest też to, czy dana technologia przetwarzania odpadów jest bezpieczna dla środowiska. Technologia FuelCal® nie zawodzi również w tej kwestii. – Możemy pochwalić się całym zestawem certyfikatów, rekomendacji i opinii ekspertów, potwierdzających innowacyjność, skuteczność oraz przyjazność dla środowiska tej metody. Są to m.in. dopuszczenie nawozowe produktu- nawozu OrCal®, rekomendacja Głównego Inspektoratu Weterynarii, pozytywne wyniki badania IUNG Puławy, Instytutu Ochrony Środowiska, Instytutu Medycyny Wsi, a także Instytutu Ochrony Środowiska, INHORT Skierniewice oraz opinia o Innowacyjności, wydana przez Zachodniopomorski Uniwersytet Techniczny w Szczecinie – wyjaśnia Janusz Zakrzewski, prezes Evergreen Solutions Sp. z o.o. – Jednak nie poprzestajemy na tym. Ciągły rozwój i inwestycje w prace badawczo- -rozwojowe nad technologią FuelCal® i nawozami OrCal® skutkują wieloma nagrodami i dyplomami uznania, jakie nasza firma otrzymała za swój produkt. Jednak największym wyróżnieniem jest niesłabnące zainteresowanie naszymi rozwiązaniami oraz modelem biznesowym, jaki proponujemy naszym klientom w obszarze dystrybucji nawozów OrCal® i OrCal® pHregulator® – podsumowuje właściciel patentu na technologię FuelCal® i nawóz OrCal®, Janusz Zakrzewski.

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego
newslettera

Produktami wynikowymi technologii FuelCal® są renomowane nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do wykorzystania w rolnictwie.

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy

  Dowiedz się więcej

  Kalkulator oszczędności

  Sprawdź opłacalność inwestycji

  Oblicz opłacalność online