Norma zakładowa nr R.292513 dla Reagenta WapCal®

 

Przydatność Reagenta WapCal® lub równoważnego określa wewnętrzna norma zakładowa nr R.292513 producenta Technologii FuelCal® dla wapna o oznaczeniu BWR Bardzo Wysokiej Reaktywności WapCal® lub równoważnego wapna białego BWR CL90-Q, VL (V1). Dopuszczenie Reagenta do wykorzystania w Technologii FuelCal® jest uzależnione od wypełnienia norm jakościowych i uzyskania certyfikatu wydanego przez dostawcę technologii FuelCal® – firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. z Pyrzyc gwarantującego powstanie produktu z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® zgodnego z Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydanego dla produktów z serii OrCal® i OrCal®pHregulator®. Reagent WapCal® wymagany jest w celu utrzymania gwarancji użyteczności dla instalacji Technologii FuelCal® i zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu technologicznego wymaganego przez dostawcę Technologii FuelCal® gwarantującego optymalizację w zakresie kosztów oraz w zakresie wymogów jakościowych stawianych przez MRiRW w Decyzji wydanej dla produktów z serii OrCal® i Orcal®pHregulator® zapewniającej zgodne z prawem wprowadzenie do obrotu rynkowego.

Dostawca Technologii FuelCal® wymaga dla każdej dostawy do instalacji w Technologii FuelCal® karty charakterystyki i specyfikacji wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności typu WapCal® oraz okazania aktualnego certyfikatu przydatności reagenta wydanego przez dostawcę Technologii FuelCal® firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. z Pyrzyc. Na żądanie wymagane jest okazanie wyników badań wykonanych przez akredytowane Laboratorium Technologii FuelCal® lub inne wskazane przez dostawcę Technologii FuelCal® potwierdzające przydatność dla Technologii FuelCal® i powstających w niej produktów z serii OrCal® i OrCal®pHregulator®.

 

Dla zachowania  prawidłowego reżimu technologicznego FuelCal® wymaganego przez Dostawcę Technologii FuelCal®, oraz zachowania norm bezpieczeństwa związanych z napełnianiem silosów w Technologii FuelCal® Reagentem, dostawy muszą odbywać się cysternami z zasypem ciśnieniowym o regulowanej wartości ciśnienia wymaganej dla Technologii FuelCal®. Dodatkowo kierowca bądź operator musi posiadać potwierdzone odbycie szkolenia z obsługi i napełniania silosów w Technologii FuelCal® oraz postępowania w sytuacji zagrożenia z wapnem BWR wydanym przez dostawcę Technologii FuelCal®.

 

Specyfikacja Reagenta WapCal® wymaganego dla Technologii FuelCal® – wymogi jakościowe dla Reagenta, Wapna BWR stosowanego dla Technologii FuelCal® i wytwarzania produktów z serii OrCal®pHregulator® :

 

Informacje dodatkowe

Plastyfikator* jest składnikiem służącym do poprawy usypliwości (płynięcia reagenta-wapna reaktywnego Bardzo Wysokiej Reaktywności typu WapCal®). Wyróżnia się tym, iż podczas precyzyjnego dozowania reagenta typu WapCal® do zespołów reakcyjnych (reaktorów) RCal120 i RCal 250  znacząco minimalizuje  się ryzyko ograniczenia ,,płynięcia”,  zawieszania się reagenta WapCal® oraz  niekontrolowanego przesypu w części  reakcyjnej reaktora. Stosowanie certyfikowanego Reagenta WapCal® (BWR) zgodnego z wewnętrzną normą zakładową nr R.292513 wraz z zawartym w nim plastyfikatorem ułatwia kontaktowanie się przetwarzanych biomas-rolno spożywczych z CaO BWR, tworząc bezpieczne hydraty wapnia Ca(OH)2. Efektem zastosowania Plastyfikatora w certyfikowanym Reagencie typu WapCal® jest stabilizacja reakcji chemicznej (reakcji hydratacji), uśrednienie – regulacja rozkładu temperatur w reaktorach RCal120 i RCal250. Reagent WapCal® zawierający plastyfikator wzbogaca produkty  wynikowe  z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®, co minimalizuje powstawanie ,,hotspotów” (tzw. przegrzanych części nawozu)  w powstającej mieszaninie poddanej reakcji. Dzięki zastosowaniu plastyfikatora w certyfikowanym Reagencie WapCal® następuje  poprawa oraz zwiększenie usypliwości, wytrzymałości  a w konsekwencji  poprawa reologii produktu finalnego Technologii FuelCal® tj. OrCal® i OrCal® pHregulator®. Zawartość plastyfikatora w produktach z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® w wyniku zastosowania jedynie reagenta WapCal®  decyduje o związaniu powstającego podczas reakcji chemicznej (reakcji hydratacji) w reaktorach RCal120 RCal250 amoniaku, siarczków i  merkaptanów,  uniemożliwiając szybką ich emisję z produktu wynikowego, co wpływa na dłuższą ich ekspozycję i przydatność produktu wynikowego. Zastosowany w WapCal® plastyfikator poprawia usypliwość Reagenta WapCal®, optymalizuje i wydłuża czas skutecznego przechowywania Reagenta w silosie minimalizując oddziaływanie  warunków atmosferycznych. Plastyfikator zawarty w reagencie WapCal® wpływa na ograniczenie  zajścia reakcji karbonizacji podczas kontaktu CO2 z produktem  finalnym  OrCal® i OrCal® pHregulator® co wpływa  znacząco na  utrzymanie właściwości nawozowych i odkwaszających, produktów finalnych technologii FuelCal®  OrCal® i OrCal® pHregulator®.

 

*Plastyfikator nie jest wymagany jeśli parametry chemiczne Reagenta pokrywają się (czyli w górnej skali składu chemicznego) z parametrami rekomendowanymi a reaktywność jest poniżej 40 sekund. Pozostałe wymagania bez zmian. Odstąpienie od Plastyfikatora oraz wszelkie zmiany zakresu parametrów wymaga uzyskania zgody od Dostawcy Technologii FuelCal®