Wewnętrzna norma zakładowa nr R.292513 dla wapna o Bardzo Wysokiej Reaktywności WapCal® lub równoważnego, certyfikowana przez dostawcę technologii FuelCal® – firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o.

 

Parametry wg normy R.292513

Informacje dodatkowe

Plastyfikator* jest składnikiem służącym do poprawy usypliwości (płynięcia reagenta-wapna reaktywnego Bardzo Wysokiej Reaktywności typu WapCal®). Wyróżnia się tym, iż podczas precyzyjnego dozowania reagenta typu WapCal® do zespołów reakcyjnych (reaktorów) RCal120 i RCal 250  znacząco minimalizuje  się ryzyko ograniczenia ,,płynięcia”,  zawieszania się reagenta WapCal® oraz  niekontrolowanego przesypu w części  reakcyjnej reaktora. Stosowanie certyfikowanego Reagenta WapCal® (BWR) zgodnego z wewnętrzną normą zakładową nr R.292513 wraz z zawartym w nim plastyfikatorem  ułatwia kontaktowanie się przetwarzanych biomas-rolno spożywczych z CaO, tworząc bezpieczne hydraty wapnia Ca(OH)2. Efektem zastosowania Plastyfikatora w certyfikowanym reagencie typu WapCal® jest stabilizacja reakcji chemicznej (reakcji hydratacji), uśrednienie – regulacja rozkładu temperatur w reaktorach RCal120 i RCal250. Reagent WapCal® zawierający plastyfikator wzbogaca produkty  wynikowe  z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®, co minimalizuje powstawanie ,,hotspotów” (tzw. przegrzanych części nawozu)  w powstającej mieszaninie poddanej reakcji. Dzięki zastosowaniu plastyfikatora w certyfikowanym Reagencie WapCal® następuje  poprawa oraz zwiększenie usypliwości, wytrzymałości  a w konsekwencji  poprawa reologii produktu finalnego Technologii FuelCal® tj. OrCal® i OrCal® pHregulator®. Zawartość plastyfikatora w produktach z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® w wyniku zastosowania jedynie reagenta WapCal®  decyduje o związaniu powstającego podczas reakcji chemicznej (reakcji hydratacji) w reaktorach RCal120 RCal250 amoniaku, siarczków i  merkaptanów,  uniemożliwiając szybką ich emisję z produktu wynikowego,  co wpływa na dłuższą ich ekspozycję i przydatność produktu wynikowego. Zastosowany w WapCal® plastyfikator poprawia usypliwość Reagenta WapCal®, optymalizuje i wydłuża czas  skutecznego przechowywania Reagenta w silosie minimalizując oddziaływanie  warunków atmosferycznych.  Plastyfikator zawarty w reagencie WapCal® wpływa na ograniczenie  zajścia reakcji karbonizacji podczas kontaktu CO2 z produktem  finalnym  OrCal® i OrCal® pHregulator® co wpływa  znacząco na  utrzymanie właściwości nawozowych i odkwaszających, produktów finalnych technologii FuelCal®  OrCal® i OrCal® pHregulator®.

 

*Plastyfikator nie jest wymagany jeśli parametry chemiczne reagenta pokrywają się (czyli w górnej skali składu chemicznego) z parametrami rekomendowanymi a reaktywność poniżej 45 sekund. Pozostałe wymagania bez zmian.

 

Uwagi:

Przy każdej dostawie do Technologii FuelCal® niezbędna jest karta charakterystyki lub/i specyfikacji wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności typu WapCal® lub równoważnego. Okazanie certyfikatu przydatności reagenta wydanego przez dostawcę technologii FuelCal®, oraz wyników badań wykonanych przez akredytowane Laboratorium technologii FuelCal® lub inne wskazane przez dostawcę technologii.