Rodzaje substratów stosowanych w technologii FuelCal

Technologia FuelCal® może wykorzystywać w produkcji nawozów z serii OrCal® różne substraty. Przetworzy praktycznie każdą biomasę.

Scrolluj na dół

Osady ściekowe

Osady ściekowe – wykorzystywane w produkcji produktów z serii OrCal® są produktem ubocznym oczyszczania ścieków przemysłowych (szczególnie z przemysłu rolno-spożywczego, mięsnego i gospodarki komunalnej).

Ich atutem jest to, że zawierają substancję organiczną oraz pierwiastki biogenne, w tym azot, fosfor i potas – szczególnie poszukiwane w rolnictwie. Ilość substancji organicznej w osadach odwodnionych dochodzi do ponad 50%. Zatem ich skład organiczny i chemiczny predysponuje je do wykorzystania w glebie. Jednakże ze względu na obecność metali ciężkich oraz mikroorganizmów patogennych (bakterii chorobotwórczych), jest potrzeba by dostosować się do norm prawnych, zezwalających na ich zastosowanie w rolnictwie w postaci nieprzetworzonej.

Technologia FuelCal®, w przeciwieństwie do innych technologii, doskonale przystosowuje osad ściekowy do bezpiecznego stosowania w rolnictwie. Po przetworzeniu otrzymujemy bezpieczny produkt ze zminimalizowaną ilością metali ciężkich (do około 10% norm określonych przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa), pozbawiony patogenów i form przetrwalnikowych – to znacznie mniej niż poziom, który znajduje się w kredzie lub dolomicie (np. 600mg/kg normy dla ołowiu!, dla OrCal® – 140mg/kg)

Osady ściekowe

UPPZ Kategorii 2 i 3

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) to materiały pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których ludzie nie spożywają.

UPPZ kategorii 2 i 3

UPPZ obejmują między innymi:

 • elementy zwierząt lub ich części, powstające w wyniku uboju zwierząt w rzeźniach, zakładach rozbioru, przetwórstwa i innych zakładach sektora spożywczego itp.,
 • padłe zwierzęta gospodarskie (np. świnie, drób, bydło) i towarzyszące (np. psy, koty),
 • obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich,
 • skóry, skórki, kopyta, rogi, szczecina, sierść, włosie pochodzenia zwierzęcego,
 • trofea łowieckie,
 • żywność pochodzenia zwierzęcego po terminie ważności do spożycia lub posiadająca naruszone opakowanie,
 • odpady cateringowe pochodzące z placówek zbiorowego żywienia,
 • inne produkty pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Z UPPZ można wytworzyć wiele produktów, m.in. mączki mięsno – kostne, mączki rybne, mączki z krwi, produkty z krwi, tłuszcze zwierzęce, karmy dla zwierząt domowych i gryzaki dla psów, kosmetyki oraz nawozy organiczne i polepszacze gleby. Technologia FuelCal® z powodzeniem może przetwarzać UPPZ na produkty z serii OrCal®. Produkty wynikowe technologii, powstałe w procesie produkcyjnym, charakteryzują się bogatą organiką oraz dużym zasobem makroskładników, np. N,P, K (azot, fosfor, potas), które odgrywają kluczową rolę w prawidłowej wegetacji roślin.

W Państwach Członkowskich UE rocznie powstaje ponad 20 milionów ton UPPZ, z czego w Polsce ok. 2 miliony ton. Niezgodne z prawem zagospodarowanie UPPZ może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne, poprzez możliwość rozprzestrzeniania chorób zwierzęcych (np. BSE) lub zanieczyszczeń chemicznych (np. dioksyny). UPPZ mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, jeśli nie zostaną odpowiednio usunięte lub przetworzone. Technologia FuelCal® przetwarza UPPZ na bezpieczne produkty z serii OrCal® do stosowania w rolnictwie. Są one pozbawione wszelkich patogenów. Produkty z serii OrCal® posiadają pozytywną opinię Krajowej Stacji Powiatowego Lekarza Weterynarii, Chemiczno-Rolniczej, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Instytutu Medycyny Wsi, Instytutu Ochrony Środowiska, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Przepisy UE regulują ich przemieszczanie, przetwarzanie i usuwanie.

UPPZ są kategoryzowane na podstawie analizy ryzyka, jako materiały kategorii 1, 2 lub 3 (materiały szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka). Sposób postępowania zależy od kategorii produktów i dotyczy: przetwarzania, zbierania, transportu, magazynowania, użycia, niszczenia

Szczegółowe zasady kategoryzacji i zagospodarowania określają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 142/2011. [Opracowano na podstawie materiałów Głównego Inspektoratu Weterynarii]

Pierze

Pierze

W samej Unii Europejskiej przemysł drobiarski wytwarza rocznie 3,1 milionów ton odpadów z pierza. Odpad ten jest zwykle spalany lub przetwarzany na paszę o niskiej wartości odżywczej dla zwierząt. Z punktu widzenia technologii FuelCal® pierze to cenny surowiec, który może być bezpiecznie przetworzony na produkt z serii OrCal ®do wykorzystania w rolnictwie. Produkt OrCal® wyprodukowany z udziałem pierza potrafi zawierać do 4,7 % Azotu (N) w suchej masie .

Kości

Kości

Kości to produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (UPPZ), które mogą stanowić cenny substrat do wykorzystania w technologii FuelCal® i wytworzenia produktu z serii OrCal®. Produkt OrCal® wyprodukowany z udziałem kości  potrafi zawierać do 2,7 % fosforu (P) w suchej masie.

Kopyta

Kopyta

Kopyta to produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (UPPZ), które mogą stanowić cenny substrat do wykorzystania w technologii FuelCal® i wytworzenia produktu z serii OrCal®. Produkt OrCal® wyprodukowany z udziałem pierza potrafi zawierać do 3,7 % azotu (N) w suchej masie.

Celuloza

Celuloza

Szczecina to produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego (UPPZ), który może stanowić cenny substrat do wykorzystania w technologii FuelCal® i wytworzenia produktu z serii OrCal®. Produkt OrCal® wyprodukowany z udziałem szczeciny potrafi zawierać do 3,8 % azotu (N) i 2,4 % fosforu (P) w suchej masie.

Odpady zielone

Odpady zielone

Pomiot ptasi, czyli obornik drobiowy to naturalny substrat składający się z odchodów ptasich, z którego można wytwarzać produkty z serii OrCal®. Pomiot jest źródłem cennych makroskładników. Na przykład w 1 kg pomiotu kurzego może znajdować się: azot 1,2-4,1%, fosfor 1,2-2,6%, potas         0,8-2,3%. Ma to olbrzymie znaczenie w produkcji środków rolniczych zawierających substancję organiczną, takich jak OrCal®. Duża zawartość N, P, K pozwala na lepszą wegetację roślin i osiąganie wyższego plonu.

Odpady cateringowe

Odpady cateringowe

Biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.  Technologia FuelCal® jest w stanie przetworzyć każdą biomasę na produkty z serii OrCal® do wykorzystania w rolnictwie.

Szczecina

Szczecina

Szczecina to produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego (UPPZ), który może stanowić cenny substrat do wykorzystania w technologii FuelCal® i wytworzenia produktu z serii OrCal®. Produkt OrCal® wyprodukowany z udziałem szczeciny potrafi zawierać do 3,8 % azotu (N) i 2,4 % fosforu (P) w suchej masie.

Pomiot kurzy

Pomiot kurzy

Pomiot ptasi, czyli obornik drobiowy to naturalny substrat składający się z odchodów ptasich, z którego można wytwarzać produkty z serii OrCal®. Pomiot jest źródłem cennych makroskładników. Na przykład w 1 kg pomiotu kurzego może znajdować się: azot 1,2-4,1%, fosfor 1,2-2,6%, potas         0,8-2,3%. Ma to olbrzymie znaczenie w produkcji środków rolniczych zawierających substancję organiczną, takich jak OrCal®. Duża zawartość N, P, K pozwala na lepszą wegetację roślin i osiąganie wyższego plonu.

Biomasa

Biomasa

Biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.  Technologia FuelCal® jest w stanie przetworzyć każdą biomasę na produkty z serii OrCal® do wykorzystania w rolnictwie.

Obornik

Obornik to nawóz naturalny, który składa się z przefermentowanego kału i moczu zwierząt oraz ściółki.

Obornik

Zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne do rozwoju roślin. Poprawia także właściwości fizyczne gleby. Obecnie w dużych gospodarstwach rolnych częściej stosowany jest nawóz pochodzący z bezściółkowego chowu zwierząt gospodarskich jako tzw. gnojowica. Możemy wyróżnić następujące rodzaje obornika.

 • świeży, który nie był poddany fermentacji, jego struktura jest niejednolita, o szerokim stosunku C:N (węgla do azotu),
 • przefermentowany, który został poddany fermentacji przez 4-5 miesięcy; przez ten czas dokonuje się w nim częściowa mineralizacja materii organicznej i zmniejszenie stosunku C:N do 15-20:1,
 • słomiasty, czyli mierzwa, który zawiera dużo ściółki ze słomy i odznacza się szerokim stosunkiem C:N,
 • kompostowany – o dużym stopniu rozkładu; jest on zwykle kompostowany z dodatkiem nawozów mineralnych, torfu, fekaliów lub gliny,
 • sztuczny – nawóz organiczny otrzymywany przez kompostowanie pociętej słomy z gnojowicą, gnojówką, wodą gnojową i nawozami mineralnymi (N, P, Ca) oraz specjalnymi preparatami; w działaniu nawozowym nie ustępuje obornikowi naturalnemu.

Obornik musi być składowany w specjalnych miejscach z betonowym dnem, tzw. gnojowniach tak, by substancje wydzielane w procesach jego rozkładu nie przenikały do gleby.

Wymagania stawiane budowlom rolniczym służącym do magazynowania obornika, gnojowicy i gnojówki podaje Ustawa z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu. Technologia FuelCal® jest w stanie doskonale rozwiązać problem nadprodukcji obornika i przetworzyć go na produkt z serii OrCal®. Ciągłe stosowanie obornika przez rolników może doprowadzić glebę do nadmiernego zakwaszenia gleby a magazynowanie może być kosztowne (wymogi ustawowe i niebezpieczne dla środowiska.

Przykładowy średni skład chemiczny obornika pochodzącego od różnych zwierząt, dobrze rozłożonego i przechowywanego w odpowiednich warunkach: azot 0,5%, fosfor 0,25%, potas 0,60%.

Poferment

Poferment (pulpa pofermentacyjna, masa pofermentacyjna)

Poferment

Pulpa pofermentacyjna produkt fermentacji metanowej najczęściej dokonywanej w biogazowniach. Obok biogazu podstawowy produkt biogazowni. Pulpa pofermentacyjna charakteryzuje się stosunkowo wysoką zawartością mikro- i makroelementów, azotu, fosforu i potasu w formie zmineralizowanej i wysoką stabilnością biochemiczną. Forma ta jest łatwo przyswajalna dla roślin i z tego względu stanowi cenne źródło odżywcze. Z uwagi na wysoką temperaturę rozpadu biodegradowalnych substratów pulpa jest nawozem pozbawionym chwastów i mikroorganizmów chorobotwórczych, a dodatkowo nie wydziela przykrych zapachów, jak nawozy naturalne. Znajduje zastosowanie w rolnictwie i produkcji biopaliw.  Poferment jest ograniczony jeśli chodzi o stosowanie w rolnictwie – nie można go stosować jako nawóz w okresie grudzień-luty. Inaczej sprawa wygląda, gdy poferment staje się substratem przy wytworzeniu produktu OrCal®. Taki produkt można stosować cały rok. Ma to olbrzymie znaczenie przy planowaniu zabiegów agrotechnicznych i ich ekonomiki.

Wytworzenie na bazie pofermentu produkty z serii OrCal® wykorzystują doskonale jego potencjał, co w efekcie przekłada się na doskonałe efekty poprawy jakości gleby (właściwości fizyko-chemiczne, poprawa struktury gleby, zwiększenie poziomu próchnicy) a w efekcie zwiększenia plonu.

Młóto

Młóto, inaczej wysłodziny – nierozpuszczalne składniki zacieru w postaci osadu z łusek, kiełków i drobin słodu powstające w kadzi filtracyjnej.

Młóto jest to odpad w produkcji piwa

W piwowarstwie tradycyjnym lub domowym młóto po opadnięciu na dno tworzy naturalną warstwę filtrującą. Przez taki filtr przepuszczany jest zacier, który już jako czysta brzeczka przednia spływa do kotła warzelnego i razem z chmielem poddawana jest gotowaniu. Młóto natomiast przepłukuje się gorącą wodą, by rozpuścić całkowicie znajdujący się w nim cukier i wykorzystać go w dalszej produkcji piwa. W browarach przemysłowych stosowane są specjalne filtry zacierowe, które szybciej i równomierniej oddzielają brzeczkę od młóta. Wyługowane młóto wykorzystywane jest najczęściej jako pasza dla zwierząt lub dodatek przy wypieku chleba. Może też stać się substratem w produkcji nawozu z serii OrCal® do stosowania w rolnictwie.

Zobacz także

Dowiedz się więcej

Reagent WapCal®

Reagent WapCal®

Jednym z gwarantów wysokiej jakości produktów z serii OrCal® jest reagent WapCal® akredytowany dla technologii FuelCal®, zgodny z...

Czytaj więcej
Opinie i badania

Opinie i badania

Technologia FuelCal® i jej produkty wynikowe OrCal® to rozwiązania sprawdzone, cieszące się uznaniem naukowców i rolników. Posiadają szereg opinii...

Czytaj więcej
W opinii ekspertów i praktyków

W opinii ekspertów i praktyków

Problemy gospodarki odpadowej, troska o środowisko, gospodarka o obiegu zamkniętym, cele biznesowe i wiele innych zadań i wytycznych - czy FuelCal®je wypełnia Poznajmy opinie ekspertów i [...]

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego
newslettera

Produktami wynikowymi technologii FuelCal® są renomowane nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do wykorzystania w rolnictwie.

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy

  Dowiedz się więcej

  Kalkulator oszczędności

  Sprawdź opłacalność inwestycji

  Oblicz opłacalność online