Rodzaje substratów stosowanych w technologii FuelCal

Technologia FuelCal® może wykorzystywać w produkcji nawozów z serii OrCal® różne substraty. Przetworzy praktycznie każdą biomasę.

Scrolluj na dół

Osady ściekowe

Osady ściekowe – wykorzystywane w produkcji produktów z serii OrCal® są produktem ubocznym oczyszczania ścieków przemysłowych (szczególnie z przemysłu rolno-spożywczego, mięsnego i gospodarki komunalnej).

Ich atutem jest to, że zawierają substancję organiczną oraz pierwiastki biogenne, w tym azot, fosfor i potas – szczególnie poszukiwane w rolnictwie. Ilość substancji organicznej w osadach odwodnionych dochodzi do ponad 50%. Zatem ich skład organiczny i chemiczny predysponuje je do wykorzystania w glebie. Jednakże ze względu na obecność metali ciężkich oraz mikroorganizmów patogennych (bakterii chorobotwórczych), jest potrzeba by dostosować się do norm prawnych, zezwalających na ich zastosowanie w rolnictwie w postaci nieprzetworzonej.

Technologia FuelCal®, w przeciwieństwie do innych technologii, doskonale przystosowuje osad ściekowy do bezpiecznego stosowania w rolnictwie. Po przetworzeniu otrzymujemy bezpieczny produkt ze zminimalizowaną ilością metali ciężkich (do około 10% norm określonych przez rozporządzenie Ministra Rolnictwa), pozbawiony patogenów i form przetrwalnikowych – to znacznie mniej niż poziom, który znajduje się w kredzie lub dolomicie (np. 600mg/kg normy dla ołowiu!, dla OrCal® – 140mg/kg)

Osady ściekowe

UPPZ Kategorii 2 i 3

Produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (UPPZ) to materiały pochodzenia zwierzęcego, które nie są przeznaczone do spożycia przez ludzi lub których ludzie nie spożywają.

UPPZ kategorii 2 i 3

UPPZ obejmują między innymi:

 • elementy zwierząt lub ich części, powstające w wyniku uboju zwierząt w rzeźniach, zakładach rozbioru, przetwórstwa i innych zakładach sektora spożywczego itp.,
 • padłe zwierzęta gospodarskie (np. świnie, drób, bydło) i towarzyszące (np. psy, koty),
 • obornik pochodzący od zwierząt gospodarskich,
 • skóry, skórki, kopyta, rogi, szczecina, sierść, włosie pochodzenia zwierzęcego,
 • trofea łowieckie,
 • żywność pochodzenia zwierzęcego po terminie ważności do spożycia lub posiadająca naruszone opakowanie,
 • odpady cateringowe pochodzące z placówek zbiorowego żywienia,
 • inne produkty pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi.

Z UPPZ można wytworzyć wiele produktów, m.in. mączki mięsno – kostne, mączki rybne, mączki z krwi, produkty z krwi, tłuszcze zwierzęce, karmy dla zwierząt domowych i gryzaki dla psów, kosmetyki oraz nawozy organiczne i polepszacze gleby. Technologia FuelCal® z powodzeniem może przetwarzać UPPZ na produkty z serii OrCal®. Produkty wynikowe technologii, powstałe w procesie produkcyjnym, charakteryzują się bogatą organiką oraz dużym zasobem makroskładników, np. N,P, K (azot, fosfor, potas), które odgrywają kluczową rolę w prawidłowej wegetacji roślin.

W Państwach Członkowskich UE rocznie powstaje ponad 20 milionów ton UPPZ, z czego w Polsce ok. 2 miliony ton. Niezgodne z prawem zagospodarowanie UPPZ może mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo sanitarno-weterynaryjne, poprzez możliwość rozprzestrzeniania chorób zwierzęcych (np. BSE) lub zanieczyszczeń chemicznych (np. dioksyny). UPPZ mogą być niebezpieczne dla zdrowia ludzi i zwierząt, jeśli nie zostaną odpowiednio usunięte lub przetworzone. Technologia FuelCal® przetwarza UPPZ na bezpieczne produkty z serii OrCal® do stosowania w rolnictwie. Są one pozbawione wszelkich patogenów. Produkty z serii OrCal® posiadają pozytywną opinię Krajowej Stacji Powiatowego Lekarza Weterynarii, Chemiczno-Rolniczej, Państwowej Inspekcji Weterynaryjnej, Instytutu Medycyny Wsi, Instytutu Ochrony Środowiska, Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Przepisy UE regulują ich przemieszczanie, przetwarzanie i usuwanie.

UPPZ są kategoryzowane na podstawie analizy ryzyka, jako materiały kategorii 1, 2 lub 3 (materiały szczególnego, wysokiego i niskiego ryzyka). Sposób postępowania zależy od kategorii produktów i dotyczy: przetwarzania, zbierania, transportu, magazynowania, użycia, niszczenia

Szczegółowe zasady kategoryzacji i zagospodarowania określają przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1069/2009 oraz Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 142/2011. [Opracowano na podstawie materiałów Głównego Inspektoratu Weterynarii]

Pierze

Pierze

W samej Unii Europejskiej przemysł drobiarski wytwarza rocznie 3,1 milionów ton odpadów z pierza. Odpad ten jest zwykle spalany lub przetwarzany na paszę o niskiej wartości odżywczej dla zwierząt. Z punktu widzenia technologii FuelCal® pierze to cenny surowiec, który może być bezpiecznie przetworzony na produkt z serii OrCal ®do wykorzystania w rolnictwie. Produkt OrCal® wyprodukowany z udziałem pierza potrafi zawierać do 4,7 % Azotu (N) w suchej masie .

Kości

Kości

Kości to produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (UPPZ), które mogą stanowić cenny substrat do wykorzystania w technologii FuelCal® i wytworzenia produktu z serii OrCal®. Produkt OrCal® wyprodukowany z udziałem kości  potrafi zawierać do 2,7 % fosforu (P) w suchej masie.

Kopyta

Kopyta

Kopyta to produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego (UPPZ), które mogą stanowić cenny substrat do wykorzystania w technologii FuelCal® i wytworzenia produktu z serii OrCal®. Produkt OrCal® wyprodukowany z udziałem pierza potrafi zawierać do 3,7 % azotu (N) w suchej masie.

Celuloza

Celuloza

Przemysł papierniczy generuje dziesiątki tysięcy ton odpadów celulozowych. Z szacunków wynika, że miesięcznie generowanych jest 20 tysięcy ton odpadów, które mogą być przetworzone na produkty z serii OrCal® do stosowania w rolnictwie.

Odpady zielone

Odpady zielone

Odpady zielone to liście, skoszona trawa, rozdrobnione gałęzie. Każda aglomeracja miejska generuje dziennie olbrzymie ilości odpadów zielonych. Przeważnie są składowane na wysypisku śmieci lub spalane. Każdy odpad zielony może zostać przetworzony na produkt z serii OrCal® do stosowania w rolnictwie o bardzo wysokiej zawartości substancji organicznej.

Odpady cateringowe

Odpady cateringowe

To odpady UPPZ kategorii 3, które zgodnie z rozporządzeniem nr 1069/2009 powinny zostać poddane utylizacji. Mogą też zostać przetworzone na produkty z serii OrCal® w postaci nawozu lub polepszacza gleby. Produkty OrCal ® wytworzone na bazie odpadów cateringowych zawierają znaczne ilości łatwo przyswajalnego N, P, K a stosowanie ich w rolnictwie stanowi alternatywę dla drogich nawozów sztucznych (nawozów mineralnych).

Szczecina

Szczecina

Szczecina to produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego (UPPZ), który może stanowić cenny substrat do wykorzystania w technologii FuelCal® i wytworzenia produktu z serii OrCal®. Produkt OrCal® wyprodukowany z udziałem szczeciny potrafi zawierać do 3,8 % azotu (N) i 2,4 % fosforu (P) w suchej masie.

Pomiot kurzy

Pomiot kurzy

Pomiot ptasi, czyli obornik drobiowy to naturalny substrat składający się z odchodów ptasich, z którego można wytwarzać produkty z serii OrCal®. Pomiot jest źródłem cennych makroskładników. Na przykład w 1 kg pomiotu kurzego może znajdować się: azot 1,2-4,1%, fosfor 1,2-2,6%, potas         0,8-2,3%. Ma to olbrzymie znaczenie w produkcji środków rolniczych zawierających substancję organiczną, takich jak OrCal®. Duża zawartość N, P, K pozwala na lepszą wegetację roślin i osiąganie wyższego plonu.

Biomasa

Biomasa

Biomasa – oznacza ulegającą biodegradacji frakcję produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej (w tym substancje pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), leśnej i powiązanych gałęzi przemysłu, w tym rybołówstwa i akwakultury, a także biogazy i ulegającą biodegradacji frakcję odpadów przemysłowych i komunalnych.  Technologia FuelCal® jest w stanie przetworzyć każdą biomasę na produkty z serii OrCal® do wykorzystania w rolnictwie.

Obornik

Obornik to nawóz naturalny, który składa się z przefermentowanego kału i moczu zwierząt oraz ściółki.

Obornik

Zawiera wszystkie składniki odżywcze potrzebne do rozwoju roślin. Poprawia także właściwości fizyczne gleby. Obecnie w dużych gospodarstwach rolnych częściej stosowany jest nawóz pochodzący z bezściółkowego chowu zwierząt gospodarskich jako tzw. gnojowica. Możemy wyróżnić następujące rodzaje obornika.

 • świeży, który nie był poddany fermentacji, jego struktura jest niejednolita, o szerokim stosunku C:N (węgla do azotu),
 • przefermentowany, który został poddany fermentacji przez 4-5 miesięcy; przez ten czas dokonuje się w nim częściowa mineralizacja materii organicznej i zmniejszenie stosunku C:N do 15-20:1,
 • słomiasty, czyli mierzwa, który zawiera dużo ściółki ze słomy i odznacza się szerokim stosunkiem C:N,
 • kompostowany – o dużym stopniu rozkładu; jest on zwykle kompostowany z dodatkiem nawozów mineralnych, torfu, fekaliów lub gliny,
 • sztuczny – nawóz organiczny otrzymywany przez kompostowanie pociętej słomy z gnojowicą, gnojówką, wodą gnojową i nawozami mineralnymi (N, P, Ca) oraz specjalnymi preparatami; w działaniu nawozowym nie ustępuje obornikowi naturalnemu.

Obornik musi być składowany w specjalnych miejscach z betonowym dnem, tzw. gnojowniach tak, by substancje wydzielane w procesach jego rozkładu nie przenikały do gleby.

Wymagania stawiane budowlom rolniczym służącym do magazynowania obornika, gnojowicy i gnojówki podaje Ustawa z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu. Technologia FuelCal® jest w stanie doskonale rozwiązać problem nadprodukcji obornika i przetworzyć go na produkt z serii OrCal®. Ciągłe stosowanie obornika przez rolników może doprowadzić glebę do nadmiernego zakwaszenia gleby a magazynowanie może być kosztowne (wymogi ustawowe i niebezpieczne dla środowiska.

Przykładowy średni skład chemiczny obornika pochodzącego od różnych zwierząt, dobrze rozłożonego i przechowywanego w odpowiednich warunkach: azot 0,5%, fosfor 0,25%, potas 0,60%.

Poferment

Poferment (pulpa pofermentacyjna, masa pofermentacyjna)

Poferment

Pulpa pofermentacyjna produkt fermentacji metanowej najczęściej dokonywanej w biogazowniach. Obok biogazu podstawowy produkt biogazowni. Pulpa pofermentacyjna charakteryzuje się stosunkowo wysoką zawartością mikro- i makroelementów, azotu, fosforu i potasu w formie zmineralizowanej i wysoką stabilnością biochemiczną. Forma ta jest łatwo przyswajalna dla roślin i z tego względu stanowi cenne źródło odżywcze. Z uwagi na wysoką temperaturę rozpadu biodegradowalnych substratów pulpa jest nawozem pozbawionym chwastów i mikroorganizmów chorobotwórczych, a dodatkowo nie wydziela przykrych zapachów, jak nawozy naturalne. Znajduje zastosowanie w rolnictwie i produkcji biopaliw.  Poferment jest ograniczony jeśli chodzi o stosowanie w rolnictwie – nie można go stosować jako nawóz w okresie grudzień-luty. Inaczej sprawa wygląda, gdy poferment staje się substratem przy wytworzeniu produktu OrCal®. Taki produkt można stosować cały rok. Ma to olbrzymie znaczenie przy planowaniu zabiegów agrotechnicznych i ich ekonomiki.

Wytworzenie na bazie pofermentu produkty z serii OrCal® wykorzystują doskonale jego potencjał, co w efekcie przekłada się na doskonałe efekty poprawy jakości gleby (właściwości fizyko-chemiczne, poprawa struktury gleby, zwiększenie poziomu próchnicy) a w efekcie zwiększenia plonu.

Młóto

Młóto, inaczej wysłodziny – nierozpuszczalne składniki zacieru w postaci osadu z łusek, kiełków i drobin słodu powstające w kadzi filtracyjnej.

Młóto jest to odpad w produkcji piwa

W piwowarstwie tradycyjnym lub domowym młóto po opadnięciu na dno tworzy naturalną warstwę filtrującą. Przez taki filtr przepuszczany jest zacier, który już jako czysta brzeczka przednia spływa do kotła warzelnego i razem z chmielem poddawana jest gotowaniu. Młóto natomiast przepłukuje się gorącą wodą, by rozpuścić całkowicie znajdujący się w nim cukier i wykorzystać go w dalszej produkcji piwa. W browarach przemysłowych stosowane są specjalne filtry zacierowe, które szybciej i równomierniej oddzielają brzeczkę od młóta. Wyługowane młóto wykorzystywane jest najczęściej jako pasza dla zwierząt lub dodatek przy wypieku chleba. Może też stać się substratem w produkcji nawozu z serii OrCal® do stosowania w rolnictwie.

Zobacz także

Dowiedz się więcej

Reagent WapCal®

Reagent WapCal®

Jednym z gwarantów wysokiej jakości produktów z serii OrCal® jest reagent WapCal® akredytowany dla technologii FuelCal®, zgodny z...

Czytaj więcej
Opinie i badania

Opinie i badania

Technologia FuelCal® i jej produkty wynikowe OrCal® to rozwiązania sprawdzone, cieszące się uznaniem naukowców i rolników. Posiadają szereg opinii...

Czytaj więcej
W opinii ekspertów i praktyków

W opinii ekspertów i praktyków

Problemy gospodarki odpadowej, troska o środowisko, gospodarka o obiegu zamkniętym, cele biznesowe i wiele innych zadań i wytycznych - czy FuelCal®je wypełnia Poznajmy opinie ekspertów i [...]

Czytaj więcej

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego
newslettera

Produktami wynikowymi technologii FuelCal® są renomowane nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do wykorzystania w rolnictwie.

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy

  Dowiedz się więcej

  Kalkulator oszczędności

  Sprawdź opłacalność inwestycji

  Oblicz opłacalność online