Wykorzystanie certyfikowanego reagenta WapCal® w produkcji nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby zastrzeżonych patentem P400268

Nawozy są stosowane do zasilania roślin dodatkowymi środkami odżywczymi w okresie wegetacji. Efekt stosowania zależy od momentu ich wprowadzania do środowiska wzrostu roślin, formy i dostępności. Dostarczenie zbyt dużej ilości nawozu może być marnotrawne i szkodliwe; zbyt małej lub odpowiedniej ale nie skorelowanej z fazą wzrostu może powodować głód składników odżywczych, dlatego pożądane jest dostarczanie roślinom nawozów uwalniających do gleby składniki odżywcze roślin w formie i ilości dostosowanej do fazy i intensywności ich rozwoju.

Nawozy są stosowane do zasilania roślin dodatkowymi środkami odżywczymi w okresie wegetacji. Efekt stosowania zależy od momentu ich wprowadzania do środowiska wzrostu roślin, formy i dostępności. Dostarczenie zbyt dużej ilości nawozu może być marnotrawne i szkodliwe; zbyt małej lub odpowiedniej ale nie skorelowanej z fazą wzrostu może powodować głód składników odżywczych, dlatego pożądane jest dostarczanie roślinom nawozów uwalniających do gleby składniki odżywcze roślin w formie i ilości dostosowanej do fazy i intensywności ich rozwoju. Podczas składowania nawozów naturalnych zwłaszcza biomasy, obornika, ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego i innych w wyniku mikrobiologicznego rozkładu biomasy w tym zwłaszcza białek naturalnych następuje uwalnianie azotu w postaci amoniaku. Bezpowrotna utrata azotu w wyniku takich procesów może sięgać 50 do 80% wagowych pierwotnej zawartości. Dla intensywnego rozwoju bakterii glebowych niezbędnych w procesach przyswajania przez rośliny składników nawozowych konieczna jest obecność w glebie łatwo przyswajalnych form organicznych węgla – im głębszy jest rozkład węglonośnych substancji organicznych na substancje proste tym intensywniej rozmnażają się bakterie glebowe, które obumierając dostarczają do gleby niezbędne roślinom łatwo przyswajalne składniki pokarmowe. Podstawowym etapem wzrostu roślin wpływającym na skuteczność wykorzystania przez rośliny składników nawozowych występujących w glebie jest uprzednie wytworzenie przez rośliny odpowiednio rozwiniętych form korzeniowych; bez korzeni produkty rozkładu bakterii glebowych nie mogą by przez rośliny absorbowane i są tracone najczęściej na drodze wypłukiwania z gleby lub uwalniania do atmosfery. Bardzo krótki okres życia bakterii glebowych; ich wielokrotne namnażanie a następnie obumieranie powodują, że obecne w glebie, będące skutkiem obumierania bakterii przyswajalne dla roślin substancje pokarmowe nie mogą być w glebie magazynowane. Nie można zgromadzić w glebie dużych ilości łatwo przyswajalnych form chelatowych składników pokarmowych roślin „na zapas”. Rośliny mogą pobierać z gleby i przyswajać produkty rozkładu biomasy przez bakterie tylko na bieżąco. Możliwość optymalnego wykorzystania takich produktów stwarza „Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby i sposób jego wytwarzania stosowania i aplikacji” będący wynikiem opatentowanej Polskiej technologii FuelCal® i FuelCal® II GENERACJI zastrzeżonej patentem o nr. P.400268

Unikalność wykorzystania technologii FuelCal® oraz FuelCal® II GENERACJI w przetwarzaniu szerokiego spektrum biomass rolno-spożywczych w tym biomas odpadowych takich jak komunalny zagęszczony osad ściekowy 19 08 05, przemysłowy zagęszczony osad ściekowy 19 08 03 w przetworzeniu odpadów pochodzenia roślinnego czy zwierzęcego na przykład uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego kategorii II kategorii III polega na umiejętnym wykorzystaniu energii biologicznej zawartej w wyżej wymienionych biomasach poprodukcyjnych w procesie powstania „Nawozu o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby sposobu jego wytworzeniu i dalszej aplikacji” zgodnego z przyznanym patentem P.400268. Dzięki stosowaniu specjalnie przygotowanego reagenta typu WapCal® zgodnego z normą R.292513 o silnie alkalicznym składzie produkowanego przez certyfikowane zakłady wapiennicze, istnieje możliwość przetworzenia biomass poprodukcyjnych powstających jako odpadowe w komunalnych i przemysłowych oczyszczalniach ścieków, zakładach przetwórstwa spożywczego na specjalnego rodzaju nawozy bezpieczne do stosowania w uprawie polowej w tym w produkcji owoców i warzyw. Nawozy te charakteryzują się łatwością w rozsiewaniu, wysoką jakością parametrów odżywczych oraz znaczą przyswajalnością dla roślin. Przygotowany przez certyfikowane Zakłady Wapiennicze reagent typu WapCal® (norma R.292513 – certyfikat WapCal®) charakteryzuje się bardzo wysoką reaktywnością (CaO BWR), zawartością zbilansowanych składników chemicznych w tym plastyfikatorem dodawanym na etapie produkcji umożliwiającym powstanie stabilnej egzotermicznej reakcji w kontakcie z wodą zawartą w biomasach poprodukcyjnych (odpadowych). W odróżnieniu od powszechnie stosowanych tlenków wapnia używanych do procesu sanityzacji osadów ściekowych reagenty typu certyfikowane reagenty WapCal® używane w technologii FuelCal® oraz FuelCal® II GENERACJI umożliwiają powstanie temperatury do ok. 220° Celsjusza w kontakcie z biomasą rolno-spożywcza przy jednoczesnym trwałym zhigienizowaniu jej umożliwiając tym samym wytworzenie sypkiego nawozu o kontolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby. W późniejszym składowaniu produktu finalnego z serii OrCal® i OrCal® pHregulator certyfikowany reagent WapCal® dzięki unikalnej recepturze zabezpiecza i zapobiega odżywianiu form bakterii, wirusów,form przetrwalnikowych, grzybów i pleśni przed ich odżywaniem. Poprawność działania technologii FuelCal® jest możliwa dzięki zastosowaniu wyłącznie reagentów typu WapCal® co determinuje wysoką jakość produktów finalnych technologii takich jak produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® zgodnych z normami określonych patentem R.2001198 i R.291295. W technologii FuelCal® oraz FuelCal® II GENERACJI wykorzystywane są muldy przyjęciowe (zwane Wannami akumulacyjnym, zbiornikami przyjęciowymi odpadów o pojemnościach V7m3, V10m3, V20m3,V30m3i V40m3, zbiorniki buforowe (zwane zbiornikami buforowymi, zbiornikami homogenizacyjnymi) Mk.2.0m,3, Mk.3,6m3, Mk.4m3 przenośniki ślimakowe PS 250 oraz przenośniki ślimakowe PS 300 i PS 400. Sercem technologii są samodzielne układy reakcyjne tj. Reaktory RCal 120, Reaktory RCal 250 RCal 500 które dzięki Układowi Neutralizacji Skroplin (UNS1) i Centralnemu Układowi Neutralizacji Skroplin (CUNS) wyłapują składniki odżywcze powstające z alkalicznego rozkładu białek podczas reakcji egzotermicznej i zawracają je do produktów finalnych tj. „Nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby” serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. Linie technologiczne FuelCal® oraz FuelCal® II GENERACJI w odróżnieniu od metody ORTWED, EKO-STEEL, czy EKOFIN (eko-celkon, ekocelkon, ekostil, PWP) różnią się wyposażeniem tzn. wyposażone są opcjonalnie w układy separacji metali (separator metali), rozdrabniacze UPPZ (rozdrabniacze ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego, rozdrabniacze kości , rozdrabniacze półtusz czy rozdrabniacz dwuwałowy zwany rozdrabniaczem homogenizatorem). Końcowy element technologii FuelCal® oraz FuelCal® II GENERACJI stanowi silos na reagent (wapno reaktywne CaO BWR, zbiornik reagenta zwany systemem magazynowania i podawania reagenta) oraz układ pakowania nawozu w pojemniki typu BIG-BAG (LBB2) złożony z muldy przyjęciowej przenośnika taśmowego PT 650 oraz Ładowarki w pojemniki BIG- BAG.