Zbiornikowy system bioremediacji (ZSBOiŚ)

Zakładom z przemysłu rolno-spożywczego (mleko, mięso, zboża, owoce-warzywa, oleje itd.) oferujemy technologię zbiornikowych systemów bioremediacji (neutralizacji) odpadów i ścieków wytwarzających np. humus, kompost czy półprodukty do produkcji nawozów lub ulepszaczy glebowych.

Proponujemy linie przetwórcze montowane jako przedłużenie linii produkcyjnej zakładu, przetwarzające zgodnie z obowiązującymi przepisami weterynaryjnymi i ochrony środowiska w ciągu poniżej 50 minut od dostarczenia do miejsca przetwarzania pozostałości przetwórcze lub odpad na wysterylizowany powietrzno – suchy półprodukt.

Zbiornikowy system bioremediacji (ZSBOiŚ)

Zbiornikowy system bioremediacji (neutralizacji) pozostałości przetwórczych, odpadów i ścieków stanowi uzupełnienie istniejącego w zakładzie przetwórstwa spożywczego procesu produkcyjnego zapewniając neutralizację odpadów i osadów ściekowych spełniając jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa bakteriologicznego i ochrony środowiska.

Instalacje stanowią

szereg zbiorników i urządzeń dzięki którym zakład w nie wyposażony przestaje wytwarzać niebezpieczny odpad lub osad ściekowy lecz zbiodegradowany (zneutralizowany) półprodukt służący do późniejszego przetwarzania lub wykorzystania w innych gałęziach przemysłu.

Instalacje mogą stanowić

ciekawą alternatywę dla tradycyjnych form zagospodarowania pozostałości przetwórczych, odpadów i osadów ściekowych minimalizująć ryzyko uciążliwości odorowej i bakteriologicznej odpadu.

Zakłady stosujące technologię

zbiornikowej bioremediacji odpadu i osadu ściekowego minimalizują uciążliwość odorową powstających odpadów działając pro środowiskowo .

Instalacja posiada

Certyfikat Europejski CE oraz jest zgłoszona do Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej zgłoszeniem patentowym nr. P.400268

Technologia ZSBOiŚ” jest zgodna z następującymi aktami prawnymi:

 1. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie procesu odzysku R10 (Dz.U. z 2015 r. poz. 132)“Warunki w odniesieniu do odpadów:a) są spełnione wymagania jak dla nawozów określone w przepisach ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu oraz wymagania  dotyczące dopuszczalnych wartości zanieczyszczeń określonych dla nawozów w przepisach wydanych na podstawie art. 10 pkt 5 i art. 11 pkt 5 tej ustawy”
 2. Wprowadzenie do obrotu nawozu organicznego jest możliwe po spełnieniu wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów o nawozach i nawożeniu (Dz.U. Nr 119 Poz. 765).
 3. Ustawa z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r. poz. 21)
 4. Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz.U. z 2007 r. nr 147, poz. 1033 z późn. zm.)
 5.  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. z 2001 r. nr 112, poz. 1206)
 6. VI. Rozporządzenie Ministra Gospodarki  z 8.01.2013 r. w  sprawie kryteriów oraz procedur dopuszczania odpadów do składowania na składowisku w którym określa się min. zasadę że osady których ciepło spalania wynosi max. 6 MJ/kg s.m. NIE  MOŻNA  SKŁADOWAĆ.

Firma Evergreen Solutions Sp.z o.o. oferuje :

 • Sporządzenie  wytycznych do projektu, projektu zamaszynowienia dla w/w technologii (części projektu technologicznego).
 • Pomoc przy sporządzaniu Karty informacyjnej planowanego przedsięwzięcia
 • Sporządzenie kosztorysu inwestorskiego
 • Wykonastwo , montaż, uruchomienie zbiornikowego systemu biodegradacji (neutralizacji) odpadów i ścieków.
 • Pomoc w uzyskaniu  niezbędnych certyfikatów i pozwoleń.
 • Szkolenia, consulting.

Zainteresuje Cię również: zagospodarowanie odpadów komunalnych, linie do przetwarzania odpadów, metody utylizowania odpadów, Ekowodrol

Zapraszamy do kontaktu

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu przez „Evergreen Solutions Sp. z o.o.” z siedzibą w Pyrzycach (74-200), ul. Lipiańska 73/33 oraz Partnerów współpracujących z Evergreen Solutions Sp. z o.o. w celu: