Produkty z serii OrCal® to więcej niż nawozy!

Produkty z serii OrCal® to więcej niż nawozy!

Nowoczesne nawozy przestają już pełnić funkcję tylko źródła składników pokarmowych dla rośliny. Tak były postrzegane i tak były stosowane w XX w. Dawki nawozów mineralnych ustalano w oparciu o zawartość składników pokarmowych w glebie i przewidywane potrzeby roślin. O nawozach organicznych lub organiczno-mineralnych mówiono niewiele lub wcale.

Narastające problemy, wynikające z wpływu intensywnej produkcji roślinnej na właściwości fizyczne, chemiczne a szczególnie biologiczne gleby spowodowały, że nawozy obecnie to nie tylko sposób na podanie roślinom azotu, fosforu, potasu, czy magnezu. Nawozy stają się narzędziami do kształtowania żyzności gleby, do stymulacji określonych procesów w glebie, lub w korzeniach. Nawozy to często także narzędzie do ograniczania presji chorób.

Coraz powszechniejsze stało się łączenie w nawozach części organicznej z mineralną. Przyczyna jest prosta: gleby użytkowane rolniczo tracą w szybkim tempie substancję organiczną, która ulega mineralizacji. O zaletach substancji organicznej w glebie, jej znaczeniu dla struktury gleby, pojemności wodnej, kompleksu sorpcyjnego, aktywności biologicznej gleby powiedziano i napisano już bardzo dużo. Krótko podsumowując, substancja organiczna czyni glebę produktywną i umożliwia uprawę roślin.

O historii OrCal®

Spośród nowoczesnych nawozów, obecnych aktualnie na rynku wyróżnia się jeden szczególnie. Jest to OrCal®. Produkt ten jest wytwarzany już od 2006 r, chociaż prace koncepcyjne zaczęły się kilka lat wcześniej. Najpierw opracowano innowacyjną technologię FuelCal®, a później powstał OrCal®, jako produkt wynikowy tej technologii. Znaczące modyfikacje technologii FuelCal® oraz zaawansowane prace nad produktem wynikowym OrCal® do których należało min. nieustannie ulepszanie składu chemicznego, poprawa szybkości działania poprzez dobór receptur przetwarzania, testowanie przetworzenia różnych substancji jako surowców do produkcji nawozu, zaowocowały powstaniem nowego typu produktu, niedostępnego dotychczas na rynku polskim i zagranicznym.

Firma EVERGREEN Solutions Sp. z o.o. poświęciła wiele czasu, środków finansowych i pracy na udoskonalenie, rozwój i znaczne modyfikacje technologii produkcji nawozów i produktów z serii OrCal®, za pomocą rozwijanej i modernizowanej technologii FuelCal® oraz składu i właściwości nawozu OrCal®.

Nawóz ten jest wprowadzony do obrotu handlowego oraz stosowania w rolnictwie na podstawie decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 183/07 z 4 czerwca 2007 r.

W ciągu tych 12 lat p. Janusz Zakrzewski, większościowy udziałowiec firmy EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o. został właścicielem technologii FuelCal®. Rozpoczęto program rozwoju, modyfikacji technologii FuelCal ® oparty na celu stworzenia inteligentnego nawozu o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby. Celem tych działań było osiągnięcie  produktów wynikowych z serii OrCal® oraz OrCal® pHregulator®spełniających jak najlepsze  parametry techniczne i jakościowe. Efektem prac rozwojowych było  zgłoszenie  patentowe P.400268 „Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników, sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu oraz sposób stosowania nawozu”, które uzyskało ochronę patentową  decyzją z dnia 12.10.2017r. W wyniku przeprowadzonych prac badawczo-rozwojowych Powstało wiele produktów pochodnych z serii OrCal takich jak OrCal® EVS OrCal® pHregulator®, OrCal® TerraPretta®. Powstawanie oryginalnych produktów możliwe jest jedynie przy przestrzeganiu reżimu  technologicznego określonego licencjodawce technologii FuelCal® tj. firmę Evergreen Solutions Sp.z o.o z Pyrzyc.

Janusz Zakrzewski zamieszkały w Pyrzycach jest właścicielem  znaku towarowego OrCal® oraz OrCal® pHregulator® chronionego prawem ochronnym nr R.201198 na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i nr 014917108 na terytorium UE. EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o. (jako dysponent praw ochronnych do technologii i produktu) podjęła działania w celu uporządkowania praw własnościowych do technologii FuelCal® i nawozu OrCal®, w celu wyeliminowania z rynku produktów używających podobnej nazwy, lecz nie zapewniających należytej jakości i bezpieczeństwa dla środowiska i użytkownika, zapisanych w oryginalnej technologii. Wszelkie podjęte działania ukierunkowane były na eliminację produktów niecertyfikowanych nie zgodnych z przywołanym wyżej patentem.

OrCal® otrzymał tym czasie, wiele nagród i wyróżnień, między innymi:

2014 – najbardziej innowacyjny produkt w konkursie „Power of Innovation” na targach rolnych w Ostródzie,

2015 – nagrodę dla „Najlepszej firmy” na targach AGRO POMERANIA 2015

2016 – Złoty Żuraw Rolnictwa na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie.

Dopracowany proces produkcji gwarantuje wysoką jakość i skuteczność działania, po zastosowaniu na polu. Mimo to, EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o. nadal pracuje nad ulepszeniem jego formuły, bada jego wpływ na środowisko glebowe i rośliny. W tym celu współpracuje z czołowymi ośrodkami naukowymi: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach, Instytut Ochrony Środowiska PIB w Warszawie. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza, Instytut Medycyny Wsi w Lublinie, Państwowy Instytut Weterynarii PIB w Puławach, Uniwersytet Techniczno-Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Instytut Ogrodnictwa INHORT w Skierniewicach, Stacja Chemiczno Rolnicza Wesoła, Ośrodki Doradctwa Rolniczego oraz Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny .

Nawóz OrCal® można obecnie zakupić w opakowaniach 20kg i 1000 kg (typu Big-Bag) oraz luzem. Sprzedający oferuje także usługę wysiewu nawozu specjalistycznym i bardzo wydajnym sprzętem typu BERGMANN.

Czym jest OrCal® ?

Decyzją Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 183/07 z 2007 r OrCal® jest zaklasyfikowany jako nawóz organiczno-mineralny do zastosowania na gruntach ornych oraz do rekultywacji gruntów. Jego skład to dwie grupy komponentów: związki wapnia (Ca) oraz związki organiczne.

Celowo nie napisano „substancja organiczna” gdyż część organiczna nawozu składa się z szeregu związków organicznych powstałych w procesie przemian hydrolitycznych wyjściowej substancji organicznej. W reaktorach RCal 120 oraz RCal 250 oryginalnej instalacji FuelCal® występuje wysoka temperatura od 60-140°C , w obecności wody i pary wodnej oraz tlenku i wodorotlenku wapnia. Warunki te sprzyjają rozkładowi substancji organicznej do związków bioaktywnych: białek, polipeptydów, peptydów, aminokwasów, związków aromatycznych , glikoproteidów, flawonoidów, estrów, prekursorów fitohormonów i regulatorów wzrostu. Nadaje to całkiem nowe właściwości temu komponentowi, który umownie nazywamy „związki organiczne”.

Związki wapnia, to są związki powstające w reaktorach po wymieszaniu tlenku wapnia Bardzo Wysokiej reaktywności WapCal® (zgodnego z normą R.292513 ) z wodą zawartą w surowcu organicznym. W egzotermicznej reakcji powstają wodorotlenek wapnia (hydrat wapnia), węglan wapnia oraz sole wapniowe kwasów organicznych.

Co ciekawe, w procesie produkcji, cząsteczki substancji organicznej są pokrywane tlenkiem wapnia WapCal® (certyfikowany reagent WapCal®), który w reakcji jego z wodą i dwutlenkiem węgla (reakcja karbonizacji) tworzy trwałe węglany wapnia, otoczkujące związki organiczne i substancje mineralne w nich zawarte. Sprawia to, że trafiając do gleby, nie ulegają one szybkiemu rozkładowi (mineralizacji), lecz uwalniają się stopniowo, w trakcie wegetacji roślin, wskutek rozkładu tej skorupki węglanowej. Z tego powodu, w tytule patentu chroniącego prawa własnościowe do  zmodyfikowanej technologii mowa jest o „wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu”. To kontrolowane uwalnianie dotyczy właśnie związków organicznych, otoczkowanych węglanami wapnia tj. CaCO3.

Pod względem chemicznym, 1 tona OrCal® zawiera około 47 kg azotu (N), około 25 kg fosforu (P2O5), 13,8 kg potasu (K2O) oraz co najmniej 250 kg wapnia (CaO). Stanowią one źródło składników pokarmowych dla roślin uprawnych oraz pożytecznych mikroorganizmów gleby.

OrCal® jest nawozem w postaci gruzełkowatej, o różnej średnicy i kształcie gruzełków. Producent poddaje go dodatkowemu przesiewaniu, w celu uzyskania bardziej jednorodnego materiału, co umożliwia jego wysiew przy pomocy rozsiewaczy wyposażonych w przenośniki (podajniki) taśmowe, listowowe ( z ruchomą podłogą).

Jak działa OrCal® ?

Nawóz działa na czterech obszarach, które krótko zostaną omówione.

1. Odkwaszanie gleby

Związki wapnia w nawozie, a szczególnie powstałe jony OH- (z dysocjacji w glebie hydratu wapnia i węglanów wapnia), łączą się z jonami wodorowymi H+ skutecznie podwyższając pH roztworu glebowego. Według dr hab. Piotra Szulca z UP Poznań wzrost pH pod wpływem nawozu OrCal® wyniósł nawet o 1-1,5 jednostki pH w ciągu 2-3 miesięcy (rys.1). Co ciekawe, w tym doświadczeniu prowadzonym przez UP Poznań, nawożenie NPK spowodowało lekkie obniżenie pH gleby, w porównaniu do kontroli, bez nawożenia NPK.

Rysunek 1. Kwasowość gleby po 60 dniach od daty stosowania nawożenia mineralnegoRysunek 1. Kwasowość gleby po 60 dniach od daty stosowania nawożenia mineralnego [pH w KCl]

Źródło: „dr hab. Piotr Szulc. Nowe spojrzenie na nawożenie kukurydzy” (www.agropolska.pl)

W wykonanych kilka lat wcześniej badaniach IUNG w Puławach zanotowano podobny efekt, czyli podniesienie pH o 1 do 2 jednostek, w zależności od dawki OrCal®. Doświadczenie było wykonane w 2006 r, w wazonach zawierających glebę pobraną z pola uprawnego, w których wysiano jęczmień i kukurydzę. W doświadczeniu OrCal® był porównywany z wapnem nawozowym. Gleba, wzięta do doświadczeń była glebą kwaśną, jej odczyn wynosił tylko 4,5.

Po około 3 miesiącach od siewu roślin (po zbiorach) wykonano analizy gleby. Jeśli na kontroli (bez nawożenia) pH jeszcze spadło, do poziomu poniżej 4,0, to OrCal® poradził sobie znakomicie (tabela 1 i 2). Zastosowany w najmniejszej dawce spowodował wzrost pH do poziomu 5,56 (kukurydza) oraz 5,6 (jęczmień). Natomiast trzykrotnie wyższa dawka zmieniła odczyn gleby z kwaśnego na zasadowy, czyli  na 7,01 (kukurydza) oraz 6,79 (jęczmień). Oczywiście, taki odczyn gleby, nie jest optymalnym dla wielu roślin oraz dla przyswajalności składników pokarmowych, które preferują odczyn lekko kwaśny, tj. od 5,3 do 6,2. Wyniki cytowanego doświadczenia świadczą jednak o skuteczności nawozu OrCal®, który nawet zastosowany w dawce pośredniej między najniższą a najwyższą, wpłynął na zwiększenie pH gleby do 6,44 (kukurydza) oraz 6,17 (jęczmień).

Tabela 1. Właściwości gleby po zbiorze kukurydzy (Sprawozdanie z badań rolniczych prowadzonych w 2006 r nt. Ocena rolniczej przydatności nawozu OrCal®), IUNG Puławy, 2006.

tabela 1. Właściwości gleby po zbiorze kukurydzy

 

Tabela 2. Właściwości gleby po zbiorze jęczmienia (Sprawozdanie z badań rolniczych prowadzonych w 2006 r nt. Ocena rolniczej przydatności nawozu OrCal®), IUNG Puławy, 2006.

tabela 2. właściwości gleby po zbiorze jęczmienia

 

Jak można zauważyć, wzrost pH gleby po zastosowaniu OrCal® skutkował wzrostem zawartości przyswajalnych form fosforu i potasu w glebie, z czego z powodzeniem skorzystały kukurydza i jęczmień, reagując wzrostem plonowania. Związki  znajdujące się w ziemi stały się łatwiej przyswajalne dla roślin.

2. Zwiększanie zawartości substancji organicznej w glebie

OrCal® zawiera co najmniej 20% masy organicznej w suchej masie. W praktyce, zawartość masy organicznej jest dużo wyższa, gdyż substancja organiczna jest zaotoczkowana węglanami wapnia i w standardowych analizach chemicznych (spalanie w temperaturze 550 st. C) tylko jej część jest określana. W praktyce, zawartość masy organicznej (materii organicznej) oceniana metodą spalania w temperaturze 750 st. C wynosi ponad 50% w suchej masie nawozu. Jest to sporo, jeśli weźmie się pod uwagę jakie ilości nawozu stosuje się na hektar pola.

Przy powszechnym spadku zawartości masy organicznej w glebach uprawnych, OrCal® może być dobrym źródłem jej uzupełniania i odbudowy próchnicy glebowej. Tym bardziej, że jest to substancja częściowo rozłożona do form prostych, a więc bardziej przydatna do budowy związków próchnicznych.

W wyżej opisanym doświadczeniu wazonowym IUNG PIB w Puławach, zanotowano wzrost zawartości próchnicy w glebie. Nie był to wzrost znaczący w porównaniu do kontroli, ale ciekawym jest, że w przypadku nawożenia alternatywnym wapnem nawozowym stwierdzono spadek zawartości próchnicy w glebie, zarówno w wazonach z kukurydzą jak i z jęczmieniem. Można tylko dywagować, jaki mechanizm tutaj wystąpił, że próchnicy ubyło.

Wzrost zawartości substancji organicznej w glebie, w połączeniu z dużą ilością kationów wapnia Ca++ doskonale wpływa na poprawę struktury gleby. Jony wapnia Ca++ tworzą mostki łączące części mineralne i organiczne gleby, sprzyjają agregatowaniu drobnych cząsteczek gleby. Struktura gruzełkowata gleby, która tworzy w takim procesie, jest warunkiem odtworzenia poprawnych stosunków powietrzno-wodnych i systemu kapilar, które odprowadzają nadmiary wody lub doprowadzają wodę do korzeni z głębszych warstw gleby, w przypadku suszy. Prawidłowe napowietrzenie gleby wskutek poprawy jej struktury warunkuje także wzrost korzeni, które, tak jak części nadziemne rośliny, potrzebują tlenu do wzrostu. Tlenu atmosferycznego potrzebują także organizmy zasiedlające ryzosferę i wspomagające roślinę w pobieraniu składników pokarmowych oraz pełniące funkcje ochronne dla korzeni.

Warto przytoczyć tutaj opinię dr hab. Piotra Szulca, który w swoim artykule pt. „Nowe spojrzenie na nawożenie kukurydzy” (www.agropolska.pl) napisał:

„Kolejną pozytywną cechą nawozu OrCal® jest zawartość substancji organicznej. Dzięki niej nawóz ten użyźnia glebę, zwiększa udział cennej próchnicy a tym samym poprawia znacząco właściwości sorpcyjne gleby (azot, potas, mikroorganizmy czy woda). Ma to szczególne znaczenie w czasie okresowych suszy, które są częstym i dokuczliwym zjawiskiem w ostatnich latach.”

3. Stymulacja wzrostu i rozwoju systemu korzeniowego oraz mikroorganizmów glebowych

Optymalizacja odczynu pH gleby (pHgleby) jest czynnikiem, który sam w sobie stwarza korzystne warunki dla rozwoju korzeni roślin, a szczególnie delikatnych włośników. W niskim pH, w glebach kwaśnych dochodzi do zahamowania wzrostu korzeni przez jony glinu Al+++, które masowo uwalniają się do roztworu glebowego z kompleksu sorpcyjnego i minerałów ilastych. Zastosowanie nawozu OrCal® znacznie ogranicza toksyczność glinu i wodoru, pozwlając rozwijać się korzeniom roślin w sposób prawidłowy. Ponadto, związki powstające wskutek rozkładu substancji organicznej nawozu OrCal®, stymulują wprost stożki wzrostu korzeni i włośników.

OrCal® oddziaływuje też korzystnie na rozwój i namnażanie się pożytecznej flory (pożyteczna flora bakteryjna w glebie) grzybowej i bakteryjnej gleby pomagając w utrzymaniu prawidłowej homeostazy w glebie (homeostaza w glebie). Jest to skutek zmiany pH, oraz działania bioaktywnych związków organicznych ( biostymulanty, biostymulant ), pochodzących z hydrolizy substancji organicznej ( naturalnej materii organicznej) zawartej w nawozie.

Na polach jest to zauważalne w postaci szybszej mineralizacji resztek pożniwnych. Zresztą potwierdzają to zalecenia producenta, który rekomenduje zastosowanie OrCal® na ściernisko, tuż po zbiorze roślin, oraz opinie użytkowników, którzy zdecydowanie podkreślają efektywność takiego zabiegu i jego skuteczność w rozkładzie słomy.

4. Dostarczanie roślinom mineralnych składników pokarmowych

1 tona OrCal® zawiera około 47 kg azotu (N), około 25 kg fosforu (P2O5), 13,8 kg potasu (K2O) oraz co najmniej 250 kg wapnia (CaO). Oprócz tego, w nawozie są magnez i mikroelementy. Mimo, że nie są to duże ilości, to biorąc pod uwagę fakt, że uwalniają się stopniowo z gruzełków otoczkowanych skorupką węglanu wapnia, można zakładać, że będą wykorzystane w całości w ciągu okresu wegetacyjnego- stopniowo w zależności od aktywności glebowej. Dla porównania, z nawozów mineralnych ( nawozy mineralne ), rośliny wykorzystują tylko od 70 do 30% składników pokarmowych. Z pewnością OrCal® można potraktować jako dobre źródło wapnia i  naturalnych składników odżywczych dla roślin. Wapń jest pierwiastkiem, który odpowiada za prawidłowe funkcjonowanie ścian komórkowych, ich sztywność, przepuszczalność i selektywność. Wapń reguluje także podziały komórek i wzrost tkanek. Wapń ogranicza skutki stresów, neutralizując reaktywne formy tlenu (ROS), które powstają podczas stresów i działają destrukcyjnie na organelle komórkowe. Wapń uczestniczy także w mechanizmach przekazywania sygnałów ze środowiska. Skala zmian stężenia wapnia w roślinie jest dla niej informacją o rodzaju i natężeniu bodźca środowiskowego. Ponieważ zmiany tego typu następują w bardzo dużej ilości komórek, możliwa jest reakcja całej rośliny, np. zmiana ustawienia liści, stałe podążanie (ze wschodu na zachód) tarczy słonecznika za słońcem.

Wpływ OrCal® na rośliny uprawne.

Działanie nawozu OrCal® na rośliny można podzielić na dwa rodzaje:

  1. Bezpośredni wpływ, czyli dostarczanie składników pokarmowych (mineralnych i organicznych), stymulację korzeni (szczególnie włośników) do wzrostu i rozwoju. Mimo, że OrCal® zawiera niedużo pierwiastków przydatnych dla roślin, należy je uwzględniać w ocenie nawozu i kalkulowania planu nawożenia uprawy.
  2. Pośredni wpływ, czyli regulację pH gleby, wzbogacanie gleby o substancję organiczną, stymulowanie rozwoju pożytecznych mikroorganizmów glebowych, poprawę parametrów fizycznych i chemicznych gleby i inne. Wszystkie te efekty, w sumie przyczyniają się do stworzenia roślinom uprawnym lepszych warunków do wzrostu, do rozwoju oraz plonowania.

Kwintesencją efektów, które wywołuje OrCal® jest plonowanie roślin (wzrost plonowania roślin dzięki stosowaniu nawozu OrCal®). Zrozumiałym jest, ze rolnik nie stosuje nawozów, tylko w celu poprawy jakości gleby, lub poprawy warunków życia dla mikroorganizmów gleby. Nawozy stosuje się w celu wywołania określonego i pożądanego efektu w postaci wzrostu plonu, jego jakości, lub chociażby po to, aby zabezpieczyć się przed spadkiem plonu.

W badaniach wazonowych w IUNG PIB w Puławach, wcześniej przytoczonych, uzyskano wzrost plonów jęczmienia i kukurydzy, w stosunku do kontroli bez wapnowania (tabela 3 i 4). W przypadku plonu ziarna jęczmienia wzrost wynosił on od 29 do 40% (w zależności od dawki nawozu OrCal®). W przypadku kukurydzy badano wpływ nawozu OrCal® na plony świeżej i suchej masy całych roślin. W warunkach wazonowych, wzrost ten uzyskano. Wynosił od 5 do ponad 10% w przypadku suchej masy roślin z wazonu. Należy jednak pamiętać, że doświadczenia wazonowe nie są odpowiednim sposobem na badania nad kukurydzą, ze względu na duże rozmiary tej rośliny i jej duże potrzeby wodne.

Tabela 3. Plon ziarna i słomy jęczmienia (Sprawozdanie z badań rolniczych prowadzonych w 2006 r nt. Ocena rolniczej przydatności nawozu OrCal®), IUNG Puławy, 2006.

tabela 3. plon ziarna i słomy jęczmienia

 

Tabela 4. Plony kukurydzy w g/wazon (Sprawozdanie z badań rolniczych prowadzonych w 2006 r nt. Ocena rolniczej przydatności nawozu OrCal®), IUNG Puławy, 2006.

tabela 4. plony kukurydzy w g na wazon

 

Wpływ nawożenia na kukurydzę ( wpływ OrCal® na kukurydzę ), w doświadczeniu polowym, w ubiegłym roku badał dr hab. Piotr Szulc z Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania. W ciekawie dobranej metodyce kontrolą był obiekt bez nawożenia NPK i bez zastosowania OrCal® oraz z nawożeniem NPK i bez zastosowania OrCal®. Obiektami doświadczalnymi były dwie kombinacje:

– pełna dawka NPK plus OrCal®

– połowa dawki NPK plus OrCal®.

Oczywiście, zastosowanie nawożenia NPK, w porównaniu od kontroli bez nawożenia spowodowało wzrost plonu kukurydzy (rys. 2). Dodanie nawożenia OrCal® do nawożenia NPK spowodowało dalszy przyrost plonowania. Najciekawsze była jednak sytuacja na czwartym obiekcie, z obniżoną dawka NPK i zastosowaniem OrCal®. Okazało się, że plon ziarna kukurydzy, w tej kombinacji był prawie równy plonowi ziarna z kukurydzy nawożonej pełną dawką NPK i OrCal®. Wniosek nasuwa się tylko jeden: przy zastosowaniu nawozu OrCal® można obniżyć dawki nawozów NPK *(mniejsze zużycie nawozów NPK , obniżenie stosowania nawozów mineralnych NPK ), z zachowaniem takiego poziomu plonowania, jak w przypadku pełnego nawożenia azotowo-fosforowo-potasowego.

Rysunek 2. Plon ziarna kukurydzy w zależności od zróżnicowanego nawożenia mineralnegoRysunek 2. Plon ziarna kukurydzy [dt/ha] w zależności od zróżnicowanego nawożenia mineralnego Źródło: „dr hab. Piotr Szulc. Nowe spojrzenie na nawożenie kukurydzy” (www.agropolska.pl)

Należy jednak być ostrożnym i nie wyciągać pochopnych wniosków na podstawie wyników z doświadczenia z jednej lokalizacji i jednego roku badań. Zastanawiające jest jednak, że wielu rolników używających OrCal® systematycznie, obniża dawki nawozów , szczególnie fosforowych i potasowych. (OrCal obniża stosowanie nawozów mineralnych) Wynika to z tego, że OrCal® poprzez poprawę parametrów gleby, zwiększenie mineralizacji substancji organicznej łatwość jej przysfajania, sprzyja uwalnianiu do roztworu glebowego składników pokarmowych, dotychczas niedostępnych dla roślin.

Doświadczenia z OrCal®, na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu będę kontynuowane, według słów dr hab. Piotra Szulca i miejmy nadzieję dostarczą nam więcej dowodów na korzystne działanie nawozu OrCal® na glebę i rośliny.

Podsumowując, OrCal® jest wartościowym nawozem, którego mechanizmów działania na procesy glebowe jeszcze do końca nie poznaliśmy. Produkt jest nieustannie rozwijany i bank wiedzy na jego temat rośnie z roku na rok. EVERGREEN SOLUTIONS Sp. z o.o. dzieli się systematycznie swoją wiedzą nt OrCal® z rolnikami poprzez doradców promujących ten produkt w terenie. Warto zaznaczyć iż w badaniach wykorzystane zostały oryginalne akredytowane próby nawozu OrCal® z certyfikowanego (licencjonowanego) zakładu produkcyjnego nawozy metodą FuelCal® . Zachęcamy do kontaktu i samodzielnego wypróbowania OrCal® na swoich polach.