ZAKRZEWSKI JANUSZ, Pyrzyce jest wyłącznym właścicielem technologii FuelCal® oraz znaku towarowego OrCal® chronionego prawem ochronnym nr R.201198 na terytorium Polski i nr 014917108 na terytorium UE oraz znaku towarowego FuelCal zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP za numerem Z.466510.

TECHNOLOGIA FUELCAL®

FuelCal® to, zgodna z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, technologia do przetwarzania zagęszczonych komunalnych osadów ściekowych, osadów ściekowych z przemysłu rolno-spożywczego, wytłoków, fusów i odpadów biodegradowalnych, oraz wybranych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i kat. 3, na nawóz OrCal®, lub wykorzystywane w energetyce paliwo o właściwościach odsiarczających OrCal®En.

Technologia firmy Evergreen Solutions Sp. z o.o. ma bardzo szerokie zastosowanie i może przyczynić sie do poprawy bilansu odpadowego. Odbiorcami technologii mogą być, oprócz komunalnych oczyszczalni ścieków i biogazowni, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, takie jak zakłady ubojowe, masarnie, fermy hodowlane, przedsiębiorstwa produkcji żywności, browary, gorzelnie, mleczarnie i inne. Obecnie technologię z powodzeniem stosuje 16 podmiotów różnych branż.

Istnieje wiele metod, których celem jest rozwiązanie problemu odpadów organicznych, jednak tylko jedna z nich rozwiązuje problem całościowo, efektywnie i bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. To FuelCal®, technologia stworzona i dystrybuowana przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. z Pyrzyc. FuelCal® pozwala na całościowe przetworzenie odpadu na nawóz mineralno-organiczny bądź komponenty paliwowe, czyli produkty gotowe do wprowadzenia na rynek.

Technologia firmy Evergreen Solutions Sp. z o.o. ma bardzo szerokie zastosowanie i może przyczynić sie do poprawy bilansu odpadowego. Odbiorcami technologii mogą być, oprócz komunalnych oczyszczalni ścieków i biogazowni, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego takie jak zakłady ubojowe, masarnie, fermy hodowlane, przedsiębiorstwa produkcji żywności, browary, gorzelnie, mleczarnie i inne. Obecnie technologię z powodzeniem stosuje 16 podmiotów różnych branż.

Zastosowanie Technologii Fuelcal®

PRZEMYSŁ ROLNO SPOŻYWCZY

Producenci żywności
Ubojnie
Fermy
Masarnie


ODPADY:

PRZEMYSŁ WODNO-KANALIZACYJNY

Komunalne oczyszczalnie ścieków


ODPADY:

 • osad ściekowy kod 190805
 • poferment

POZOSTAŁE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

Przemysł papierniczy
Biogazownie
Gorzelnie


ODPADY:

 • biomasa
 • poferment
 • młuto
 • celuloza
 • itp.

JAK ZAROBIĆ NA ODPADACH DO RECYKLINGU

Największą zaletą tej technologii jest fakt, iż zakład który decyduje się na jej zastosowanie nie wytwarza już żadnych odpadów, czyli przestaje podlegać ustawie o odpadach. Zgodnie z dyrektywą unijną w sprawie odpadów z listopada 2008 roku, każdy zakład powinien funkcjonować w taki sposób, aby nie wytwarzać odpadów i tym samym ograniczyć konieczność ich utylizacji. W przypadku technologii FuelCal® nie ma mowy o procesie utylizacyjnym, gdyż linia technologiczna jest naturalnym przedłużeniem procesu technologicznego. Instalacja montowana jest w bezpośredniej bliskości wirówki, prasy lub miejsca w którym powstają odpady, co przy modułowej konstrukcji pozwala znacząco zmniejszyć koszty inwestycji. Technologia staje się tym samym dodatkowym źródłem dochodu dla wytwórcy, a nie problemem.

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, ZYSK

W procesie technologicznym FuelCal®, w wyniku termicznego procesu przemiany fizyko-chemicznej odpadu powstaje produkt o jednorodnym składzie ziarnowym, łatwy w przechowywaniu i transporcie. Technologia FuelCal® zapewnia pełną higienizację łącznie z likwidacją bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, Ascaris, Toxocara, Trichuris i innych, oraz owadów i żywych jaj pasożytów jelitowych. Całkowicie zlikwidowana zostaje uciążliwość odorowa odpadu oraz patogeny.

Technologia FuelCal® to opatentowana polska technologia. Firma Evergreen Solutions Sp. z o.o., która jest oficjalnym producentem i dystrybutorem technologii, oferuje urządzenia Rcal120 i Rcal250, które dostosowane są do ilości powstających w zakładzie odpadów. Technologia posiada wiele zalet. Odpady przetwarzane są bezzwłocznie w miejscu ich wytworzenia. W procesie technologicznym wykorzystywane jest tylko ciepło reakcji chemicznej ( brak zewnętrznych źródeł ciepła ). Proces technologiczny może być prowadzony w temperaturze od 50º C do 145º, co powoduje, iż technologia jest bezpieczna dla środowiska, ponieważ nie występuje emisja szkodliwych produktów ( tlenków siarki, tlenków azotu i innych ) typowych dla wysokotemperaturowych technologii przetwarzania.

Technologia FuelCal® jest przyjazna środowisku. Wyniki pomiarów emisji wykonanych przez Biegłego Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa są bardzo pozytywne i nie wykazują uciążliwości dla środowiska, w tym emisji gazowych i odorowych.

TECHNOLOGIA FUELCAL® GWARANTUJE ZACHOWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW PROCESU

Czas przebywania mieszaniny reagenta WapCal® i odpadu w temperaturach przekraczających 55° C wynosi powyżej 20 minut, w tym we wnętrzu reaktora nie krócej niż 8 minut. Gwarancje te wynikają z wielkości reaktora, wydajności instalacji produkcyjnej, sposobu wędrówki surowców przez reaktor oraz faktu, iż rozpoczęte w mieszalniku reakcje egzotermiczne kontynuowane są także w produkcie opuszczającym linię produkcyjną (proces tzw. dojrzewania). Produkt nie może opuścić węzła reakcyjnego bez pełnej sterylizacji, a tym samym osiągnięcia zadanej temperatury.

Odczyn chemiczny środowiska reakcyjnego: pH > 12,0

Obecność w mieszaninie reakcyjnej stężonego gorącego roztworu mleka wapiennego zapewniającego dostęp do wnętrza cząstek przetwarzanej miazgi.

Brak możliwości wędrówki odpadów poddawanych przetwarzaniu przez linie przetwórczą z pominięciem węzła reaktora przetwórczego.

Rejestracja i archiwizacja parametrów technologicznych procesu przetwórczego (wykres temperatur przetwarzania w czasie).

Wydajność przetwarzania wynosi nie mniej niż 0,2 Mg/h maksymalnie 4 Mg/h zagęszczonych osadów ściekowych na godzinę, przy zagwarantowaniu, że w osadach ściekowych znajduje się min. 2% suchej masy.

Zużycie reagenta WapCal® na 1 MG odpadu to nie więcej niż 400 kg, przy zagwarantowaniu przez operatora ciągłej dostawy surowca w ilości zapewniającej nieprzerwaną pracę instalacji przetwórczej, z wydajnością nie mniejszą niż 0,2 Mg/h i maksymalnie 4 Mg/h odpadu na godzinę na węzeł reakcyjny i przy zawartości w surowcu suchej masy nie mniej niż 20%. Spełnienie tego wymogu jest ściśle powiązane z reaktywnością reagenta WapCal®.

Linia produkcyjna gwarantuje pełną sterylność wytwarzanego produktu. Skład chemiczny nawozów OrCal® jest wartościowy ze względu na znajdujący się w odpadach azot, fosfor oraz dodatek wapna.

Ilość dostarczanego reagenta WapCal®, średnio 150 – 250 kg na tonę odpadu, determinuje pełną sterylizację, osiągnięcie temperatury powyżej 55°C i osuszenie z jednoczesnym powstaniem wartościowego nawozu OrCal® o zredukowanej wilgoci.

PRZYKŁAD WDROŻENIA TECHNOLOGII FUELCAL®

Przykładem wdrożenia technologii FuelCal® jest linia technologiczna do przerobu osadów ściekowych w jednej z oczyszczalni ścieków na terenie Dolnego Śląska, gdzie instalacja stanowi uzupełnienie istniejącego w oczyszczalni procesu oczyszczania ścieków. Jej zadaniem ma być zakończenie procesu oczyszczania ścieków. W sferze regulacji prawnej dotyczącej recyklingu osadów linia ta spełniać ma przesłanki art.14, dyrektywy ściekowej 91/271/EWG „osad powstający w wyniku procesu oczyszczania ścieków jest ponownie wykorzystywany w każdym przypadku, gdy jest to właściwe. Sposoby wykorzystania osadu powinny ograniczać do minimum skutki niekorzystnego wpływu na środowisko”. Technologia wypełnia również zapisy Dyrektywy 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie, której celem jest ustanowienie warunków i promowanie stosowania osadu ściekowego w rolnictwie w taki sposób, by zapobiegać szkodliwemu oddziaływaniu na glebę, roślinność i ludzi. Technologia w pełni wypełnia zapisy Ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach art. 17 i art. 18, oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

PRODUKT WYNIKOWY TECHNOLOGII FUELCAL

Produkt wynikowy technologii to nawóz mineralno-organiczny znany na rynku jako nawóz OrCal® posiadający Dopuszczenie Nawozowe Nr. 183/07 2007r wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OrCal® dystrybuowany przez firmę Team-Rol Sp. z o.o. to nawóz o właściwościach bardzo szybko podnoszących pH gleby i zawierający jednocześnie ok. 30% materii organicznej naturalnego pochodzenia. OrCal® neutralizuje naturalne zakwaszenie gleby oraz zakwaszenie spowodowane działalnością rolniczo-przemysłową. Dzieje się tak gdyż OrCal® zawiera aktywny hydrat wapnia, który jest łatwo rozpuszczalny w wodzie, a co za tym idzie rozpuszcza się o wiele szybciej niż kreda wapienna czy wapno węglanowe. OrCal® zawiera około 4,7% azotu, który charakteryzuje się stopniowym uwalnianiem w czasie i długotrwałym działaniem. Przez swoje specyficzne właściwości nawóz OrCal® poprawia strukturę i żyzność gleby zapewniając również roślinom aminokwasy, minerały i inne pierwiastki śladowe. Według badań IUNG w Puławach nawóz powoduje “wzrost biomasy roślin od 20-40%”. Według badań klientów stosujących nawozy OrCal® nawóz podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30% stosunku do upraw nienawożonych nawozem OrCal®. Przykładowo w pszenicy jarej nawożonej nawozem OrCal® średnia zawartośc białka wynosi do 18% wagowych w porównaniu z 13% białka uzyskiwanymi w uprawach tradycyjnych.

Nawóz mineralno-organiczny OrCal® charakteryzuje się doskonałym składem chemicznym:

 • zawartość azotu (N)– ok. 4,7%
 • zawartość fosforu w przeliczeniu (P2o5)– ok 2,56%
 • zawartość fosforu– ok. 1,12 %
 • zawartość potasu (K)– ok 1,15 %
 • zawartość potasu (K2O)– 1,38%
 • zawartość wapna i CaO– min. 25%
 • zawartość substancji organicznej w suchej masie – ok 20%

 

Nawóz OrCal® to produkt, którego popularność wciąż wzrasta przy jednoczesnym zachowaniu stałej, wysokiej ceny produktu. Dzięki temu zakłady inwestujące w technologię FuelCal® mają szansę na uzyskanie dodatkowych dochodów ze sprzedaży. OrCal® promowany jest przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całej Polsce oraz Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Technologia FuelCal® została doceniona przez Ministerstwo Środowiska i stała się laureatem konkursu Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo. AZT GreenEvo to projekt Ministerstwa Środowiska, mający na celu międzynarodowy transfer technologii sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi gospodarczemu. Na temat technologii dystrybuowanej przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. pozytywnie wypowiadało się wiele autorytetów naukowych i instytutów między innymi: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Budownictwa i Mechanizacji Rolnictwa, Instytut Medycyny Wsi czy Instytut Ochrony Środowiska. Politechnika Opolska wydała niezależną opinię dotyczącą technologii, w której uznała ją za bardzo korzystną ze względów finansowych i środowiskowych pod względem wykorzystania technologi FuelCal® w zakładach wytwarzających odpady. Porównaj z Ekowodrol.

Wyłącznym właścicielem marki/produktów z serii OrCal® chronionych zastrzeżeniem patentowym Z. 201198 jest Evergreen Solutions Sp.zoo.

WZROST BIOMASY

Nawóz powoduje wzrost biomasy roślin od 20% do 40%

WZROST BIAŁKA

Podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30%

OSZCZĘDNOŚĆ

Oszczędzaj na zakupie nawet 40%

Evergreen Solutions sp. z o.o. – członek i założyciel Klastra Kluczowego “Zielona Chemia”

http://zielonachemia.eu/

Jesteśmy laureatem
GreenEvo

http://greenevo.gov.pl/pl/

Partnerzy biznesowi – otoczenie biznesowe

Orion Logistics

Intermik

Godson Group

Green Invest sp. z o. o.

Partnerzy naukowi i badawczy:

Udział w unijnych projektach międzynarodowych:

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat naszej firmy

Wykorzystanie certyfikowanego reagenta WapCal w produkcji nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby zastrzeżonych patentem P400268

Nawozy są stosowane do zasilania roślin dodatkowymi środkami odżywczymi w okresie wegetacji. Efekt stosowania zależy od momentu ich wprowadzania do środowiska wzrostu roślin, formy i dostępności. Dostarczenie zbyt dużej ilości nawozu może być marnotrawne i szkodliwe; zbyt małej lub odpowiedniej ale nie skorelowanej z fazą wzrostu może powodować głód składników odżywczych, dlatego pożądane jest dostarczanie […]

O FuelCal® i OrCal® na 8. Forum Naukowo-Gospodarczym Chemika 2017

O FuelCal® i OrCal® na 8. Forum Naukowo-Gospodarczym Chemika 2017

8. Międzynarodowe Forum Naukowo – Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017 odbyło się w 23 marca w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli samorządów z Polski, Szwecji, Białorusi i Niemiec. Sponsorem forum była firma Evergreen-Solutions, która jest jednym z założycieli Klastra “Zielona Chemia”. Wiceprezes […]

O FuelCal® w TV

O FuelCal® w TV

Zapraszamy do obejrzenia Magazynu Rolniczego O technologii FuelCal® i nawozie OrCal® w telewizji W środę, o godz. 12:30 zapraszamy do oglądania na antenie TVP1 programu, w którym dowiemy się jak dzięki technologii FuelCal® i jej produktowi wynikowemu, nawozowi OrCal®, prowadzona jest walka z zakwaszeniem i nieurodzajem gleb w Polsce. FuelCal®, opracowana przez firmę Evergreen Solutions, […]

Centralne Targi Rolnicze 2016

Centralne Targi Rolnicze 2016

W dniach 25-27 listopada 2016 roku w Nadarzynie koło Warszawy odbyły się, pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa Rozwoju, Centralne Targi Rolnicze 2016. Nie zabrakło na nich firmy Team-Rol – wyłącznego dystrybutora nawozu OrCal®. Wyjątkowość naszego nawozu została doceniona przez kapitułę konkursową – OrCal® zdobył nagrodę – Złotego Żurawia Rolnictwa. To już kolejna ważna nagroda […]

FuelCal® czy Ortwed? W poszukiwaniu nowoczesnej, skutecznej metody utylizowania odpadów.

Przedsiębiorstwo planujące wdrożenie nowoczesnej, wydajnej, skutecznej i bezpiecznej metody utylizowania odpadów organicznych stoi przed trudnym wyborem – na rynku dostępnych jest bowiem kilka technologii mających, wedle opisu, realizować to zadanie. Jedną z najpopularniejszych jest nowoczesna technologii FuelCal, oferowanej przez firmę Evergreen Solution jej partnerów – np. koszalińskie przedsiębiorstwo EkoWodrol. Ale na rynku są również inne […]

FuelCal® vs Ortwed – porównanie metod utylizacji odpadów

Szukając informacji o metodach utylizacji odpadów (ze szczególnych uwzględnieniem najróżniejszych odpadów organicznych, pochodzących np. z przemysłu rolno-spożywczego) znajdziemy wiele materiałów nt. nowoczesnej technologii FuelCal, oferowanej przez firmę Evergreen Solution. Ale na rynku są również inne rozwiązania, warto się więc przyjrzeć jak działają i czym różnią się od FuelCal. Przypomnijmy: opracowana w laboratoriach Evergreen Solution technologia […]

Linie do utylizacji odpadów

Zakłady specjalizujące się w produkcji rolno-spożywczej oraz przetwórstwie materiałów odzwierzęcych oprócz swoich podstawowych produktów wytwarzają pewien specyficzny typ odpadów – tzw. UPPZ. Skrót ten oznacza szeroko rozumiane uboczne produkty pochodzenia zwierzęcego, czyli wszelkie pozostałości odzwierzęce, których nie wykorzystuje się w procesie produkcji żywności, skór itp. Są one kłopotliwe w transporcie i trudne do zagospodarowania – […]

Neutralizacja odpadów przetwórczych

Wytwarzanie odpadów jest naturalnym elementem praktycznie każdego procesu produkcyjnego – to naturalne, że podczas przetwarzania pewnych materiałów na produkt przynajmniej część z nich pozostaje niespożytkowana i staje się zbędna. Zwykło się zakładać, że w przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych takie odpady są czymś kłopotliwym, jednak wdrożenie odpowiednich rozwiązań technologicznych może sprawić, że zamiast odpady mogą stać się […]

Zagospodarowanie odpadów komunalnych

Praktycznie każda działalność związana z wytwarzaniem i produkcją powoduje, iż oprócz produktów powstają również różnego rodzaju odpady. Odpowiednie zagospodarowanie tych odpadów staje się w ostatnim czasie coraz poważniejszym problemem. Jest on szczególnie istotny dla zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego czy też w przypadku osadów ściekowych. Odpady takie stanowią jednak cenne źródło materii organicznej, która może być przydatna w rolnictwie, […]

Produkcja nawozu z biogazowych odpadów

Praktycznie każda działalności wytwórcza sprawia, że oprócz produktu powstają również odpady – ich odpowiednie zagospodarowanie staje się w ostatnim czasie coraz poważniejszym problemem. Szczególnie palący jest on w przypadku pozostałości produkcyjnych z zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego czy osadów ściekowych. Teoretycznie odpady takie stanowią cenne źródło materii organicznej przydatnej np. w rolnictwie – problemem pozostaje jednak ich […]