Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator mogą być wytwarzane wyłącznie z wykorzystaniem technologii FuelCal® zgodnej z patentem p.400268 “Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników, sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu oraz sposób stosowania nawozu”, przy użyciu reagenta WapCal® zgodnego z normą R292513 i licencją udzieloną producentowi przez Licencjodawcę. Znaki towarowe FuelCal®, OrCal®, WapCal® i pHregulator® są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP, chronionymi prawem patentowym.

TECHNOLOGIA FUELCAL®

FuelCal® to, zgodna z ustawą o odpadach z 14 grudnia 2012 roku, technologia do przetwarzania zagęszczonych komunalnych osadów ściekowych, osadów ściekowych z przemysłu rolno-spożywczego, wytłoków, fusów i odpadów biodegradowalnych, oraz wybranych ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego kat. 2 i kat. 3, na nawóz OrCal®, lub wykorzystywane w energetyce paliwo o właściwościach odsiarczających OrCal®En.

Technologia firmy Evergreen Solutions Sp. z o.o. ma bardzo szerokie zastosowanie i może przyczynić sie do poprawy bilansu odpadowego. Odbiorcami technologii mogą być, oprócz komunalnych oczyszczalni ścieków i biogazowni, zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego, takie jak zakłady ubojowe, masarnie, fermy hodowlane, przedsiębiorstwa produkcji żywności, browary, gorzelnie, mleczarnie i inne. Obecnie technologię z powodzeniem stosuje 16 podmiotów różnych branż.

Istnieje wiele metod, których celem jest rozwiązanie problemu odpadów organicznych, jednak tylko jedna z nich rozwiązuje problem całościowo, efektywnie i bez uszczerbku dla środowiska naturalnego. To FuelCal®, technologia stworzona i dystrybuowana przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. z Pyrzyc. FuelCal® pozwala na całościowe przetworzenie odpadu na nawóz mineralno-organiczny bądź komponenty paliwowe, czyli produkty gotowe do wprowadzenia na rynek.

ZAKRZEWSKI JANUSZ, Pyrzyce jest wyłącznym właścicielem technologii FuelCal® oraz znaku towarowego OrCal® chronionego prawem ochronnym nr R.201198 na terytorium Polski i nr 014917108 na terytorium UE oraz znaku towarowego FuelCal® zgłoszonego do ochrony w Urzędzie Patentowym RP za numerem Z.466510.

Zastosowanie Technologii Fuelcal®

PRZEMYSŁ ROLNO SPOŻYWCZY

Producenci żywności
Ubojnie
Fermy
Masarnie


ODPADY:

PRZEMYSŁ WODNO-KANALIZACYJNY

Komunalne oczyszczalnie ścieków


ODPADY:

 • osad ściekowy kod 190805
 • poferment

POZOSTAŁE GAŁĘZIE PRZEMYSŁU

Przemysł papierniczy
Biogazownie
Gorzelnie


ODPADY:

 • biomasa
 • poferment
 • młuto
 • celuloza
 • itp.

OrCal® – produkt wynikowy technologii FuelCal®

Więcej filmów

JAK ZAROBIĆ NA ODPADACH DO RECYKLINGU

Największą zaletą tej technologii jest fakt, iż zakład który decyduje się na jej zastosowanie nie wytwarza już żadnych odpadów, czyli przestaje podlegać ustawie o odpadach. Zgodnie z dyrektywą unijną w sprawie odpadów z listopada 2008 roku, każdy zakład powinien funkcjonować w taki sposób, aby nie wytwarzać odpadów i tym samym ograniczyć konieczność ich utylizacji. W przypadku technologii FuelCal® nie ma mowy o procesie utylizacyjnym, gdyż linia technologiczna jest naturalnym przedłużeniem procesu technologicznego. Instalacja montowana jest w bezpośredniej bliskości wirówki, prasy lub miejsca w którym powstają odpady, co przy modułowej konstrukcji pozwala znacząco zmniejszyć koszty inwestycji. Technologia staje się tym samym dodatkowym źródłem dochodu dla wytwórcy, a nie problemem.

BEZPIECZEŃSTWO, EKOLOGIA, ZYSK

W procesie technologicznym FuelCal®, w wyniku termicznego procesu przemiany fizyko-chemicznej odpadu powstaje produkt o jednorodnym składzie ziarnowym, łatwy w przechowywaniu i transporcie. Technologia FuelCal® zapewnia pełną higienizację łącznie z likwidacją bakterii chorobotwórczych z rodzaju Salmonella, Ascaris, Toxocara, Trichuris i innych, oraz owadów i żywych jaj pasożytów jelitowych. Całkowicie zlikwidowana zostaje uciążliwość odorowa odpadu oraz patogeny.

Technologia FuelCal® to opatentowana polska technologia. Firma Evergreen Solutions Sp. z o.o., która jest oficjalnym producentem i dystrybutorem technologii, oferuje urządzenia Rcal120 i Rcal250, które dostosowane są do ilości powstających w zakładzie odpadów. Technologia posiada wiele zalet. Odpady przetwarzane są bezzwłocznie w miejscu ich wytworzenia. W procesie technologicznym wykorzystywane jest tylko ciepło reakcji chemicznej ( brak zewnętrznych źródeł ciepła ). Proces technologiczny może być prowadzony w temperaturze od 50º C do 145º, co powoduje, iż technologia jest bezpieczna dla środowiska, ponieważ nie występuje emisja szkodliwych produktów ( tlenków siarki, tlenków azotu i innych ) typowych dla wysokotemperaturowych technologii przetwarzania.

Technologia FuelCal® jest przyjazna środowisku. Wyniki pomiarów emisji wykonanych przez Biegłego Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa są bardzo pozytywne i nie wykazują uciążliwości dla środowiska, w tym emisji gazowych i odorowych.

TECHNOLOGIA FUELCAL® GWARANTUJE ZACHOWANIE NASTĘPUJĄCYCH PARAMETRÓW PROCESU

Produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator mogą być wytwarzane wyłącznie z wykorzystaniem technologii FuelCal® zgodnej z patentem p.400268 ``Nawóz o kontrolowanym uwalnianiu składników, sposób wytwarzania nawozu o kontrolowanym uwalnianiu oraz sposób stosowania nawozu``, przy użyciu reagenta WapCal® zgodnego z normą R292513 i licencją udzieloną producentowi przez Licencjodawcę. Znaki towarowe FuelCal®, OrCal®, WapCal® i pHregulator® są znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym RP, chronionymi prawem patentowym.

Czas przebywania mieszaniny reagenta WapCal® i odpadu w temperaturach przekraczających 55° C wynosi powyżej 20 minut, w tym we wnętrzu reaktora nie krócej niż 8 minut. Gwarancje te wynikają z wielkości reaktora, wydajności instalacji produkcyjnej, sposobu wędrówki surowców przez reaktor oraz faktu, iż rozpoczęte w mieszalniku reakcje egzotermiczne kontynuowane są także w produkcie opuszczającym linię produkcyjną (proces tzw. dojrzewania). Produkt nie może opuścić węzła reakcyjnego bez pełnej sterylizacji, a tym samym osiągnięcia zadanej temperatury.

Odczyn chemiczny środowiska reakcyjnego: pH > 12,0

Obecność w mieszaninie reakcyjnej stężonego gorącego roztworu mleka wapiennego zapewniającego dostęp do wnętrza cząstek przetwarzanej miazgi.

Brak możliwości wędrówki odpadów poddawanych przetwarzaniu przez linie przetwórczą z pominięciem węzła reaktora przetwórczego.

Rejestracja i archiwizacja parametrów technologicznych procesu przetwórczego (wykres temperatur przetwarzania w czasie).

Wydajność przetwarzania wynosi nie mniej niż 0,2 Mg/h maksymalnie 4 Mg/h zagęszczonych osadów ściekowych na godzinę, przy zagwarantowaniu, że w osadach ściekowych znajduje się min. 2% suchej masy.

Zużycie reagenta WapCal® na 1 MG odpadu to nie więcej niż 400 kg, przy zagwarantowaniu przez operatora ciągłej dostawy surowca w ilości zapewniającej nieprzerwaną pracę instalacji przetwórczej, z wydajnością nie mniejszą niż 0,2 Mg/h i maksymalnie 4 Mg/h odpadu na godzinę na węzeł reakcyjny i przy zawartości w surowcu suchej masy nie mniej niż 20%. Spełnienie tego wymogu jest ściśle powiązane z reaktywnością reagenta WapCal®.

Linia produkcyjna gwarantuje pełną sterylność wytwarzanego produktu. Skład chemiczny nawozów OrCal® jest wartościowy ze względu na znajdujący się w odpadach azot, fosfor oraz dodatek wapna.

Ilość dostarczanego reagenta WapCal®, średnio 150 – 250 kg na tonę odpadu, determinuje pełną sterylizację, osiągnięcie temperatury powyżej 55°C i osuszenie z jednoczesnym powstaniem wartościowego nawozu OrCal® o zredukowanej wilgoci.

PRZYKŁAD WDROŻENIA TECHNOLOGII FUELCAL®

Przykładem wdrożenia technologii FuelCal® jest linia technologiczna do przerobu osadów ściekowych w jednej z oczyszczalni ścieków na terenie Dolnego Śląska, gdzie instalacja stanowi uzupełnienie istniejącego w oczyszczalni procesu oczyszczania ścieków. Jej zadaniem ma być zakończenie procesu oczyszczania ścieków. W sferze regulacji prawnej dotyczącej recyklingu osadów linia ta spełniać ma przesłanki art.14, dyrektywy ściekowej 91/271/EWG „osad powstający w wyniku procesu oczyszczania ścieków jest ponownie wykorzystywany w każdym przypadku, gdy jest to właściwe. Sposoby wykorzystania osadu powinny ograniczać do minimum skutki niekorzystnego wpływu na środowisko”. Technologia wypełnia również zapisy Dyrektywy 86/278/EWG w sprawie ochrony środowiska, w szczególności gleby, w przypadku wykorzystywania osadów ściekowych w rolnictwie, której celem jest ustanowienie warunków i promowanie stosowania osadu ściekowego w rolnictwie w taki sposób, by zapobiegać szkodliwemu oddziaływaniu na glebę, roślinność i ludzi. Technologia w pełni wypełnia zapisy Ustawy z 14 grudnia 2012 o odpadach art. 17 i art. 18, oraz Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska.

PRODUKT WYNIKOWY TECHNOLOGII FUELCAL®

Produkt wynikowy technologii to nawóz mineralno-organiczny znany na rynku jako nawóz OrCal® posiadający Dopuszczenie Nawozowe Nr. 183/07 2007r wydane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

OrCal® dystrybuowany przez firmę Team-Rol Sp. z o.o. to nawóz o właściwościach bardzo szybko podnoszących pH gleby i zawierający jednocześnie ok. 30% materii organicznej naturalnego pochodzenia. OrCal® neutralizuje naturalne zakwaszenie gleby oraz zakwaszenie spowodowane działalnością rolniczo-przemysłową. Dzieje się tak gdyż OrCal® zawiera aktywny hydrat wapnia, który jest łatwo rozpuszczalny w wodzie, a co za tym idzie rozpuszcza się o wiele szybciej niż kreda wapienna czy wapno węglanowe. OrCal® zawiera około 4,7% azotu, który charakteryzuje się stopniowym uwalnianiem w czasie i długotrwałym działaniem. Przez swoje specyficzne właściwości nawóz OrCal® poprawia strukturę i żyzność gleby zapewniając również roślinom aminokwasy, minerały i inne pierwiastki śladowe. Według badań IUNG w Puławach nawóz powoduje “wzrost biomasy roślin od 20-40%”. Według badań klientów stosujących nawozy OrCal® nawóz podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30% stosunku do upraw nienawożonych nawozem OrCal®. Przykładowo w pszenicy jarej nawożonej nawozem OrCal® średnia zawartośc białka wynosi do 18% wagowych w porównaniu z 13% białka uzyskiwanymi w uprawach tradycyjnych.

Nawóz mineralno-organiczny OrCal® charakteryzuje się doskonałym składem chemicznym:

 • zawartość azotu (N)– ok. 4,7%
 • zawartość fosforu w przeliczeniu (P2o5)– ok 2,56%
 • zawartość fosforu– ok. 1,12 %
 • zawartość potasu (K)– ok 1,15 %
 • zawartość potasu (K2O)– 1,38%
 • zawartość wapna i CaO– min. 25%
 • zawartość substancji organicznej w suchej masie – ok 20%

 

Nawóz OrCal® to produkt, którego popularność wciąż wzrasta przy jednoczesnym zachowaniu stałej, wysokiej ceny produktu. Dzięki temu zakłady inwestujące w technologię FuelCal® mają szansę na uzyskanie dodatkowych dochodów ze sprzedaży. OrCal® promowany jest przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w całej Polsce oraz Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze.

Technologia FuelCal® została doceniona przez Ministerstwo Środowiska i stała się laureatem konkursu Akcelerator Zielonych Technologii GreenEvo. AZT GreenEvo to projekt Ministerstwa Środowiska, mający na celu międzynarodowy transfer technologii sprzyjających ochronie środowiska i rozwojowi gospodarczemu. Na temat technologii dystrybuowanej przez firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. pozytywnie wypowiadało się wiele autorytetów naukowych i instytutów między innymi: Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, Instytut Budownictwa i Mechanizacji Rolnictwa, Instytut Medycyny Wsi czy Instytut Ochrony Środowiska. Politechnika Opolska wydała niezależną opinię dotyczącą technologii, w której uznała ją za bardzo korzystną ze względów finansowych i środowiskowych pod względem wykorzystania technologi FuelCal® w zakładach wytwarzających odpady. Porównaj z Ekowodrol.

Wyłącznym właścicielem marki/produktów z serii OrCal® chronionych zastrzeżeniem patentowym Z. 201198 jest Evergreen Solutions Sp.zoo.

WZROST BIOMASY

Nawóz powoduje wzrost biomasy roślin od 20% do 40%

WZROST BIAŁKA

Podnosi zawartość białka w ziarnach zbóż o około 30%

OSZCZĘDNOŚĆ

Oszczędzaj na zakupie nawet 40%

Evergreen Solutions sp. z o.o. – członek i założyciel Klastra Kluczowego “Zielona Chemia”

http://zielonachemia.eu/

Jesteśmy laureatem
GreenEvo

http://greenevo.gov.pl/pl/

Partnerzy naukowi i badawczy:

Udział w unijnych projektach międzynarodowych:

AKTUALNOŚCI

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami na temat naszej firmy

OrCal® – sprawdza się podczas suszy

OrCal® – sprawdza się podczas suszy

Jak wynika z informacji przekazanej przez resort rolnictwa na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa straty spowodowane suszą zbliżają się do 4 mld złotych a poszkodowanych jest ponad 130 tys. gospodarstw. Klęska dotknęła ok. 3,5 mln hektarów. Czy przed suszą można się zabezpieczyć, zmniejszyć jej skutki? Zapraszamy do lektury poniższego materiału, gdzie przedstawiamy nasze obserwacje upraw, gdzie […]

Na ratunek polskiej glebie!

Na ratunek polskiej glebie!

OrCal® w Krajowym Programie Odkwaszania i Użyźniania Gleby ZDROWA POLSKA GLEBA W dniach 17-18 września 2018 r. w Kazimierzu Dolnym odbyła się Krajowa Konferencja Naukowa System ochrony i odnowy biologicznie czynnej powierzchni ziemi w Polsce. Podczas spotkania, w którym wzięło udział kilkudziesięciu naukowców dyskutowano nad stanem i problemami związanymi ze słabą jakością polskich gleb. Na […]

Produkty z serii OrCal® to więcej niż nawozy!

Nowoczesne nawozy przestają już pełnić funkcję tylko źródła składników pokarmowych dla rośliny. Tak były postrzegane i tak były stosowane w XX w. Dawki nawozów mineralnych ustalano w oparciu o zawartość składników pokarmowych w glebie i przewidywane potrzeby roślin. O nawozach organicznych lub organiczno-mineralnych mówiono niewiele lub wcale. Narastające problemy, wynikające z wpływu intensywnej produkcji roślinnej […]

Skrócony opis procesu w technologii FuelCal® służącej do wytwarzania nawozu mineralno – organicznego OrCal®

Skrócony opis procesu w technologii FuelCal® służącej do wytwarzania nawozu mineralno – organicznego OrCal®

Skrócony opis procesu w technologii FuelCal® służącej do wytwarzania nawozu mineralno – organicznego OrCal® lub środka poprawiającego właściwości gleby OrCal® pHregulator® z komunalnego zagęszczonego osadu ściekowego o kodzie 190805 W procesie wytwarzania środka poprawiającego właściwości gleby OrCal® wykorzystana jest technologia FuelCal®.  Jest to innowacyjna metoda unieszkodliwiania oraz zaawansowanej higienizacji i granulacji biomasy z przemysłu rolno […]

Specyfikacja Reagenta WapCal® (BWR)

Specyfikacja Reagenta WapCal® (BWR)

Specyfikacja Reagenta WapCal® (BWR) – wapna Bardzo Wysokiej Reaktywności akredytowanego dla Technologii FuelCal® zgodnego z wewnętrzna normą zakładową nr R.292513 opisaną i certyfikowaną przez dostawcę Technologii FuelCal® firmę Evergreen Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Pyrzycach. Plastyfikator jest składnikiem służącym do poprawy usypliwości (płynięcia reagenta-wapna reaktywnego Bardzo Wysokiej Reaktywności typu WapCal®) wyróżniający się tym, […]

Kolejne instalacje FuelCal® już gotowe

Kolejne instalacje FuelCal® już gotowe

Z satysfakcją informujemy, że na terenie województwa wielkopolskiego i mazowieckiego ukończone zostały, przy oczyszczalniach ścieków, dwie kolejne inwestycje – instalacje FuelCal®. Technologia FuelCal® zainstalowana u źródeł wytwarzania odpadów organicznych w oczyszczalniach ścieków lub zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego, całkowicie eliminuje problem odpadowości w firmie oraz wpływa pozytywnie na wynik finansowy dzięki sprzedaży produktów wynikowych z serii OrCal® […]

Technologia przetwarzania osadów z oczyszczalni ścieków na poszukiwany produkt do sprzedaży – OrCal®

Technologia przetwarzania osadów z oczyszczalni ścieków na poszukiwany produkt do sprzedaży – OrCal®

W Polsce, co roku powstaje około 500 tys. ton suchej masy osadów ze ścieków komunalnych. W odbiorze społecznym jest to problem do rozwiązania. Natomiast, oceniając racjonalnie (naukowo, ekonomicznie, technologicznie) dochodzimy do wniosku, że to nie jest „problem” ale duże źródło korzyści. Osady są problemem na etapie powstawania i początkowych etapów ich zagospodarowywania. Należy jednak pamiętać, […]

Wykorzystanie certyfikowanego reagenta WapCal® w produkcji nawozów o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby zastrzeżonych patentem P400268

Nawozy są stosowane do zasilania roślin dodatkowymi środkami odżywczymi w okresie wegetacji. Efekt stosowania zależy od momentu ich wprowadzania do środowiska wzrostu roślin, formy i dostępności. Dostarczenie zbyt dużej ilości nawozu może być marnotrawne i szkodliwe; zbyt małej lub odpowiedniej ale nie skorelowanej z fazą wzrostu może powodować głód składników odżywczych, dlatego pożądane jest dostarczanie […]

O FuelCal® i OrCal® na 8. Forum Naukowo-Gospodarczym Chemika 2017

O FuelCal® i OrCal® na 8. Forum Naukowo-Gospodarczym Chemika 2017

8. Międzynarodowe Forum Naukowo – Gospodarcze CHEMIKA EXPO 2017 odbyło się w 23 marca w Regionalnym Centrum Innowacji i Transferu Technologii ZUT w Szczecinie. W wydarzeniu wzięło udział ponad 120 przedsiębiorców, naukowców i przedstawicieli samorządów z Polski, Szwecji, Białorusi i Niemiec. Sponsorem forum była firma Evergreen-Solutions, która jest jednym z założycieli Klastra “Zielona Chemia”. Wiceprezes […]

O FuelCal® w TV

O FuelCal® w TV

Zapraszamy do obejrzenia Magazynu Rolniczego O technologii FuelCal® i nawozie OrCal® w telewizji W środę, o godz. 12:30 zapraszamy do oglądania na antenie TVP1 programu, w którym dowiemy się jak dzięki technologii FuelCal® i jej produktowi wynikowemu, nawozowi OrCal®, prowadzona jest walka z zakwaszeniem i nieurodzajem gleb w Polsce. FuelCal®, opracowana przez firmę Evergreen Solutions, […]