Technologia FuelCal® - od odpadu do nawozu

Technologia FuelCal® jest w stanie przetworzyć praktycznie każdą biomasę na produkty rynkowe z serii OrCal® i OrCal® pHregulator® przeznaczone dla rolnictwa. Problem z osadami ściekowymi, UPPZ, obornikiem, pofermentem, pierzem czy odpadami zielonymi? Nie ma sprawy – nasza technologia da radę.

Scrolluj na dół

Nie wiesz co zrobić z biomasą?

Technologia FuelCal® to kompleksowe zagospodarowanie komunalnych i przemysłowych osadów ściekowych oraz odpadów organicznych.

Zagospodarowanie osadów ściekowych i odpadów organicznych (biomasy poprodukcyjnej) to problem, z którym musi zmierzyć się każda oczyszczalnia ścieków, zakład przetwórstwa spożywczego, mleczarnia czy ubojnia. Firma Evergreen Solutions opracowała innowacyjną, chronioną patentem, technologię FuelCal® pozwalającą na całościowe przetworzenie biomasy rolno-spożywczej w pełnowartościowe produkty rynkowe z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®.

Proces technologiczny przebiega bez udziału zewnętrznych źródeł energii, z poszanowaniem środowiska naturalnego, zamykając całkowicie problem odpadów w zakładzie.

Etapy produkcji

Etapy procesu przetwarzania osadu
lub odpadu na produkty z serii
OrCal® i OrCal®pHregulator®

1 krok

Przygotowanie substratu

Odwodnienie osadów lub odpadów do poziomu suchej masy pomiędzy 18-30%. Odwodnianie powstających w oczyszczalni ścieków odbywa się w prasie lub wirówce, zlokalizowanych w budynku oczyszczania ścieków. W przypadku zakładu przetwórczego proces ten przebiega w budynku, gdzie przetwarzane są odpady.

2 krok

Umieszczenie substratu w muldzie przyjęciowej

W przypadku, gdy instalacja znajduje się na terenie oczyszczalni, podanie osadu następuje bezpośrednio po prasie lub wirówce do zbiornika homogenizacyjnego (buforowego), z ominięciem muldy przyjęciowej. W przypadku instalacji nie usytuowanej na terenie zakładu, istnieje możliwość dowożenia i kiprowania odpadów z kontenerów, do muldy przyjęciowej o pojemności od 5m3-40m3 .

3 krok

Transport i rozdrobnienie substratu w rozdrabniaczu

Przetransportowanie substratu za pomocą układu przenośników ślimakowych, poprzez pośredni węzeł rozdrabniania, z muldy przyjęciowej do rozdrab niacza (homogenizatora), w celu jego rozdrobnienia.

4 krok

Uśrednienie substratu w zbiorniku homogenizacyjnym, nadanie mieszaninom odpadów odpowiedniej reologii

Kontrolowane uśrednienie substratu do konsystencji wymaganej przez technologię następuje w zbiorniku homogenizacyjnym (buforowym). Na tym etapie opcjonalnie dodawane są składniki odżywcze takie jak mikro- i makroelementy, w celu podniesienia wartości nawozowej wytwarzanych produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®.

5 krok

Podanie substratu ze zbiornika buforowego do węzła reakcyjnego RCal 120, RCal 250, RCal 250 mobile

Przeprowadzenie kontrolowanej reakcji higienizacji osadu lub odpadu z użyciem dedykowanego reagenta WapCal®, w celu nadania przetwarzanym masom (osadom, odpadom poprodukcyjnym) cech nawozów inteligentnych o kontrolowanym uwalnianiu składników chemicznych do gleby, zgodnych z patentem P.229206. Reakcja prowadzi do w pełni kontrolowanego wzrostu temperatury w przedziale 60°C-140°C, bez udziału zewnętrznych źródeł energii,

6 krok

Odbiór produktu OrCal® lub OrCal® pHregulator® – produktu finalnego technologii FuelCal®

Powstały nawóz usuwany jest spod reaktora obudowanym przenośnikiem taśmowym do wiaty lub magazynu przejściowego.

Jak to działa?

Elementy technologiczne
instalacji FuelCal®

1. Mulda przyjęciowa na substraty

Dostarczony do przetworzenia substrat trafia na linię, do tzw. muldy przyjęciowej. Jej zadaniem jest czasowe przetrzymanie, składowanie, wstępne rozdrobnienie i dalszy transport substratu o określonej konsystencji. Transport odbywa się poprzez zespół przenośników ślimakowych do rozdrabniacza wstępnego a następnie do rozdrabniacza homogenizacyjnego, który będzie kontynuował proces przygotowywania biomasy do przetworzenia na produkt OrCal ®

2. Rozdrabniacz substratów – homogenizator

Rozdrobniony wstępnie w muldzie przyjęciowej substrat jest transportowany za pomocą układu przenośników ślimakowych do rozdrabniacza. W homogenizatorze następuje dalszy ciąg procesu rozdrobnienia substratu.

3. Zbiornik homogenizacyjny (buforowy)

Do zbiornika homogenizacyjnego trafia substrat rozdrobniony w rozdrabniaczu. Konsystencja substratu powinna być półpłynna. Masa ulega uśrednieniu i homogenizacji. Efektem jego działania jest wymieszany substrat o parametrach rozdrobnienia i uśrednienia wymaganych przez technologię FuelCal®.

Na etapie mieszania w zbiorniku homogenizacyjnym możliwe jest także dodawanie biomas poprodukcyjnych i odpadów o znacznym uwodnieniu, w celu zhomogenizowania masy podawanej na późniejszym etapie przetworzenia. Procesy w zbiorniku buforowym odbywają się w ciągu produkcyjnym w sposób częściowo zautomatyzowany.

4. Silos z certyfikowanym reagentem WapCal®

Zewnętrzną część instalacji FuelCal® stanowi silos i układ dozowania reagenta będący integralną częścią węzła przetwórczego. Z silosu jest pobierany do reaktora certyfikowany reagent WapCal®, biorący udział wprocesie przetwarzania biomasy i nadania jej cech nawozu inteligentnego zgodnego z przyznanym przez Urząd Patentowy RP patentem P.229206.

5. Zespół reakcyjny RCal 120, RCal 250, RCal 250 mobile

Reaktor służy do wytwarzania organiczno-mineralnych produktów z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®. W reaktorze następuje egzotermiczna reakcja chemiczna, która nie wymaga dostarczania ciepła z zewnątrz. Cały proces jest w pełni zautomatyzowany i w czasie jego trwania nie występują emisje złowonnych substancji odorowych oraz niebezpiecznych związków, takich jak związki siarki, dioksyny, czy tlenki azotu, które są typowe dla wysokotemperaturowych technologii przetwarzania. Reaktor jest podstawowym elementem linii technologicznej FuelCal®.

Zachodzą w nim pod wpływem specjalnego reagenta procesy higienizacji i przetwarzania odpadu. Reaktor może pracować w trybie ciągłym i przetwarzać dwie lub cztery tony odpadów na godzinę. W reaktorach realizujących technologię FuelCal ® wykorzystywane są cztery sposoby higienizacji.

Higienizacja (sterylizacja) przeprowadzana jest:

 • za pomocą gorącego, gazowego amoniaku powstałego podczas rozkładu alkalicznego białek;
 • za pomocą temperatury utrzymującej się na poziomie 60°C-140°C;
 • za pomocą roztworu mleka wapiennego obecnego podczas mieszania mas odpadowych z reagentem WapCal ® ;
 • za pomocą wysokiego pH, powyżej 12

6. Centralny układ neutralizacji skroplin

W trakcie całego procesu centralny układ neutralizacji skroplin (CUNS1) likwiduje wszelkie emisje, odzyskuje znajdujące się w nich mikro- i makroelementy, gwarantuje bezpieczeństwo całego procesu przetwarzania biomasy na produkty z serii OrCal® i OrCal® pHregulator®.

7. Magazyn przeładunkowy

Z reaktora produkt trafia do magazynu pośredniego, gdzie przechodzi proces dojrzewania i przygotowania do dystrybucji. Tzw. sezonowanie produktu, to bardzo ważny etap produkcji, w którym kształtuje się ostateczną jakość produktu końcowego. Od tego etapu zależy między innymi zdolność agrotechniczna nawozu. Łatwość wysiewu na polu nie może podlegać dyskusji.

8. Układ pakowania

Produkty z serii Orcal® mogą być dystrybuowane luzem przy użyciu wywrotek lub zapakowane w opakowania typu big bag.

Park maszynowy, instalacja i procesy technologiczne mogą się różnić w zależności od potrzeb inwestora, np. ilości odpadów do przetworzenia czy rodzaju substratu. Na przykład w przypadku UPPZ instalacja – w odróżnieniu do osadów ściekowych – może być wyposażona w dodatkowe rozdrabniacze.

Park maszynowy, instalacja i procesy technologiczne mogą się różnić w zależności od potrzeb inwestora, np. ilości odpadów do przetworzenia czy rodzaju substratu. Na przykład w przypadku UPPZ instalacja – w odróżnieniu do osadów ściekowych – może być wyposażona w dodatkowe rozdrabniacze.

Wideo

Zobacz na filmie, jak wygląda przykładowy proces produkcyjny FuelCal®

Przykładowy proces produkcyjny technologii FuelCal®

Jeden reaktor czy więcej?

Parametry przykładowych
linii technologicznych FuelCal®

Instalacja z jednym reaktorem

ParametrWartość
Ilość nawozu na jedną godzinę pracy instalacji4 t
Czas pracy na dobę (1 godzina na serwis)do 23 h
Ilość odpadów przetwarzanych w ciągu jednej doby100 t
Liczba pracowników do obsługi2
Powierzchnia produkcyjnaok. 370 m2
Zapotrzebowanie na enerię elektrycznądo 75 kW

Instalacja z ośmioma reaktorami

ParametrWartość
Ilość nawozu na jedną godzinę pracy instalacji32 t
Czas pracy na dobę (1 godzina na serwis)do 23 h
Ilość odpadów przetwarzanych w ciągu jednej doby1000 t
Liczba pracowników do obsługi6
Powierzchnia produkcyjnaok. 6000 m2
Zapotrzebowanie na enerię elektrycznądo 450 kW

Warto odwiedzić

Zobacz również

Technologia FuelCal® to kompleksowe zagospodarowanie komunalnych

Skontaktuj się z nami

Dołącz do naszego
newslettera

Produktami wynikowymi technologii FuelCal® są renomowane nawozy lub środki poprawiające właściwości gleby do wykorzystania w rolnictwie.

  Skontaktuj się z nami

  Skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy

  Dowiedz się więcej

  Kalkulator oszczędności

  Sprawdź opłacalność inwestycji

  Oblicz opłacalność online